Wijkuitvoeringsplan
In samenwerking met de netbeheerder.

Titel

Nederland werkt aan de energietransitie. Voor de gebouwde omgeving is een nationale doelstelling vastgesteld van 3,4 Mton minder CO2-uitstoot in 2030. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen van het aardgas af zijn. Dat betekent isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Dat gaat wijk voor wijk. 

Gemeenten hebben de regie gekregen in het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Alle gemeenten in Nederland stellen voor het einde van 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) vast waarmee ze richting geven aan het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Daarin staat hoe de gemeente toewerkt naar een warmtevoorziening zonder aardgas in uiterlijk 2050. De gemeenten weten in 2021 welke wijk wanneer aan de beurt is. 

Deze visie zal de komende jaren concreet uitgewerkt worden in Wijkuitvoeringsplannen (WUP) voor de wijken die als eerst aan de beurt komen. Waar de TVW de beoogde bestemming van de reis bepaalt, zijn de WUP’en de haltes waarlangs de route loopt. Deze plannen bepalen op wijkniveau wanneer en hoe een wijk verduurzaamd gaat worden. Er wordt een definitieve keuze gemaakt voor het warmtealternatief voor een wijk en het moment waarop het aardgas in de wijk wordt afgesloten. Binnen dit kader nemen gebouweigenaren, de gemeente, netbeheerders, warmtebedrijven en andere transitiepartners investeringsbeslissingen. 

De zeven regionale netbeheerders hebben als wettelijke taak om gas en elektriciteit op een veilige manier te vervoeren. De warmtetransitie heeft impact op het energienet. In veel gevallen zal het elektriciteitsnet aangepast moeten worden en het gasnet worden verwijderd of aangepast. Netbeheerders dienen het energienet op een veilige manier beschikbaar te houden, gegeven deze toekomstige veranderingen.

De netbeheerders hebben daarom een informatiepakket gemaakt waarin onder andere toegelicht wordt wat de rol van de netbeheerder is en hoe de netbeheerder de gemeente kan ondersteunen bij de warmtetransitie. Dit informatiepakket beschrijft de relatie van de WUP’en tot andere plannen, de transitiepaden naar aardgasvrije wijken en wat er nodig is om samen het Wijkuitvoeringsplan op te stellen. Het document is in eerste instantie bedoeld voor iedereen die zich bij de gemeente bezighoudt met het opstellen van de Wijkuitvoeringsplannen. Daarnaast kan het informatief zijn voor andere belanghebbenden die meer willen weten over de rol van de netbeheerder in de warmtetransitie. Het document wordt verder ontwikkeld dus houd deze pagina in de gaten om geïnformeerd te worden over nieuwe versies.

Download document