Privacy verklaring

Netbeheer Nederland vindt het van groot belang dat de privacy van de bezoekers van haar website goed geborgd is. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Netbeheer Nederland houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bijbehorende Uitvoeringsweg AVG stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de vereniging Netbeheer Nederland te Den Haag. In deze privacyverklaring leest u precies welke persoonsgegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken.

Voor wie?

Deze privacyverklaring geldt voor alle relaties van Netbeheer Nederland. De website van Netbeheer Nederland verwijst met een ‘link’ naar sommige andere organisaties. Netbeheer Nederland is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Voor het verlenen van een goede dienstverlening kunnen we niet zonder persoonsgegevens. Zo hebben we uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

  • het onderhouden van contact met u;
  • het afhandelen van klachten;
  • het beantwoorden van vragen;
  • klanttevredenheidsonderzoek, en
  • het verbeteren van onze dienstverlening.

In bijlage 1 (onderaan deze pagina) ziet u een overzicht van onze processen voor het vastleggen van persoonsgegevens van klanten met de bijbehorende doeleinden.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling en verwijdering van uw persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij secretariaat@netbeheernederland.nl. We beantwoorden uw verzoek altijd binnen vier weken.

Recht op inzage
Als u een verzoek tot inzage indient, laten we u zien welke gegevens we van u vastleggen, hoe we eraan komen, wie ze ontvangen en waarvoor we ze gebruiken.

Recht op verbetering en aanvulling
Als persoonsgegevens niet juist of onvolledig zijn, heeft u het recht deze aan te laten passen.

Recht van verwijdering
Als uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld, kunt u ons vragen ze te verwijderen. Alleen als we wettelijk verplicht zijn uw gegevens te bewaren (bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting), is dit niet mogelijk.

Recht van dataportabiliteit
Op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen aan u of een organisatie van uw keuze. In de wetgeving zijn hiervoor wel een aantal beperkingen opgenomen. We zullen meewerken aan deze overdracht voor zover dit mogelijk is.

Gebruik van cookies

Bij het aanbieden van onze diensten maken we gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Met deze cookies verzamelen we geen persoonlijke gegevens. We gebruiken ze alleen om het gebruik van onze website voor u gemakkelijker te maken.

Meer weten?
Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid.

Wijzigingen

Netbeheer Nederland kan in lijn met de privacywetgeving, wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u dan ook geregeld dit Privacy Statement te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Optimale bescherming

In lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschermen we uw persoonsgegevens door middel van de volgende getrapte aanpak:

Alleen als het nodig is
We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. In ons register gegevensverwerking staat welk soort persoonsgegevens in onze systemen worden geregistreerd. Met behulp van dit register beoordelen we periodiek of voor het verwerken van persoonsgegevens nog een geldige grondslag bestaat. Daarnaast beoordelen we op basis van dit register of de gegevens echt noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. Zijn ze dit niet, dan stoppen we de verwerking ervan.

Nooit langer bewaren dan noodzakelijk
Persoonsgegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk voor het bereiken van onze doelstellingen. Daarnaast respecteren we de wettelijke bewaartermijnen. Na afloop hiervan vernietigen we de persoonsgegevens of bewaren we ze geanonimiseerd, zodat ze niet meer te herleiden zijn naar een persoon.

Veilige bewaarplaats
Persoonsgegevens bewaren we op een veilige plek en we nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Digitaal
Per applicatie richten we een passend niveau van beveiliging in dat in lijn is met het Informatiebeveiligingsbeleid.

Fysiek
Om ongeoorloofde toegang tot onze interne systemen te voorkomen beheren we de toegang tot onze kantoren.

Alleen geautoriseerde toegang
Alleen geautoriseerde personen en toegelaten partijen hebben bij ons toegang tot plekken waar persoonsgegevens worden bewaard.

Toegangsbeheer eigen medewerkers
Alleen medewerkers die persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren hebben toegang hiertoe. Ze mogen deze bovendien alleen verwerken als dit noodzakelijk is. Wie toegang kan krijgen tot welke gegevens en voor welk doel is door autorisaties en gebruikersprofielen exact gedefinieerd. We beoordelen periodiek of deze autorisaties nog up-to-date zijn.

Gegevens delen met externe partijen

Netbeheer Nederland deelt gegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering, als we hiertoe wettelijk verplicht zijn of als dit volgt uit een andere verplichting. We zullen nooit persoonsgegevens verkopen aan derden ten behoeve van eigen commerciële doeleinden. Als we persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken doen we dit, waar mogelijk, geanonimiseerd of geaggregeerd aan, zodat ze niet meer te herleiden zijn naar specifieke personen.

Noodzakelijk voor bedrijfsvoering
Om op efficiënte en effectieve wijze onze doelstellingen te realiseren delen we persoonsgegevens met externe partijen, zoals leveranciers van kantoorautomatiseringssoftware en aanbieders van cloud- en netwerkdiensten. Als een andere partij of instantie persoonsgegevens voor ons verwerkt of ontvangt, moet deze partij een verwerkersovereenkomst of onderlinge regeling getekend hebben waarin staat waarvoor ze de gegevens ontvangen en mogen verwerken en hoe ze de gegevens beveiligen. Zo zorgen we ervoor dat externen net zo zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan als wijzelf.

Wettelijke verplichtingen
Omdat de energiemarkt gereguleerd is en sommige gegevens door bijvoorbeeld toezichthouders, (de)centrale overheden of statistiekbureaus opgevraagd worden zijn we soms verplicht persoonsgegevens met partijen te delen.

Overige verplichtingen
Naast de verplichtingen uit wet- en regelgeving kunnen ook bepaalde instanties ons verplichten persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in een voorkomend geval de politie of andere opsporingsdiensten.

Geografische bescherming

Netbeheer Nederland verwerkt in principe alleen persoonsgegevens binnen de EU. Omdat de Algemene Verordening Gegevensbescherming gebaseerd is op de Europese Privacyverordening, is geborgd dat in alle landen van de EU de wet- en regelgeving met betrekking tot privacy gelijk is.

Als bepaalde dienstverlening niet te regelen is binnen de EU, maken wij contractuele afspraken met een dienstverlener van buiten de EU. Het niveau van privacybescherming is dan te vergelijken met de situatie bij gegevensverwerking binnen de EU.

Geheimhoudingsplicht

Iedereen die bij Netbeheer Nederland toegang heeft persoonsgegevens dient hier zorgvuldig mee om te gaan en is gebonden aan afspraken die we maakten met onze medewerkers over de omgang met persoonsgegevens. Met externe partijen maken we schriftelijke afspraken over de omgang met persoonsgegevens.

Vragen of klachten?

Bij secretariaat@netbeheernederland.nl kunt u terecht met al uw vragen over onze omgang met uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring.

Autoriteit Persoonsgegevens
Indien uw vraag of klacht niet naar uw wens is behandeld, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u contact op kunt nemen met de AP.

Bijlage 1

VerwerkingOmschrijvingGrondslag
Cookies / bezoek websiteDoor middel van cookies wordt het bezoek aan de Netbeheer Nederland website gevolgd. Dit ter verbetering van de informatievoorziening aan de klanten en zakelijke relatiesToestemming
X (voormalig Twitter)Netbeheer Nederland heeft toegang tot Twitter-gegevens van de personen die https://twitter.com/netbeheernl bezoeken en volgenToestemming
LinkedInNetbeheer Nederland heeft toegang tot LinkedIn-gegevens van de personen die https://www.linkedin.com/company/netbeheer-nederland bezoeken en volgenToestemming
RelatiemanagementNetbeheer Nederland verwerkt contactgegevens als personen met haar contact opnemen bijvoorbeeld voor het stellen van vragen of het indienen van klachtenGerechtvaardigd belang