Netbeheerders kijken uit naar concrete uitwerking Rijksvisie marktontwikkeling

Netbeheerders kijken uit naar concrete uitwerking Rijksvisie marktontwikkeling

  • 22 juni 2020
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De Rijksvisie marktontwikkeling voor de energietransitie, die vandaag is verschenen, schetst duidelijke contouren voor de wet- en regelgeving die nodig is voor de energietransitie. De netbeheerders zijn blij met de hoofdlijnen die geschetst worden. Er ligt nog wel een flinke uitdaging: de uitwerking van deze visie naar concrete maatregelen.

In de Rijksvisie wordt vanuit een systeemperspectief ingegaan op de ordening, regulering en bekostiging van de infrastructuur die nodig is om de afspraken uit het Klimaatakkoord te halen. De visie besteedt veel aandacht aan het publieke belang van de energietransitie en de rol van de netten daarin. Juist omdat Nederland beschikt over een bijzonder veilig, betaalbaar en betrouwbaar energienet, zijn de eisen en verwachtingen rond het net in de energietransitie hoog. In de visie gaat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat uitgebreid in op het gezamenlijk belang van Nederland bij een goed energiesysteem. De brief geeft daarmee richting aan de discussie die de komende jaren gevoerd zal worden over de netten en de investeringen die daarin gedaan moeten worden. De volgende stap is het publieke belang ook zeker te stellen, door concrete maatregelen te nemen. Die stap zal nog gezet moeten worden.

 

Waarde publieke route

De Rijksvisie continueert verder de lijnen die de minister eerder uitzette t.a.v. warmte en duurzame gassen, zoals waterstof en groen gas. De netbeheerders zijn blij met de waarde die de minister ook hier hecht aan de publieke route. Wel wijzen ze erop dat de koers van de huidige Warmtewet 2 de ontwikkeling van echt duurzame warmtenetten in de weg kan staan. Op 10 juni ondertekenden de netbeheerders, samen met bijna veertig partijen, een manifest, waarin Tweede Kamerleden gevraagd wordt niet te kiezen voor een one size fits all model van integrale warmtebedrijven, maar juist diversiteit in de warmtemarkt mogelijk te maken.

 

Netcapaciteit

Tot slot blijven de netbeheerders er op wijzen dat de huidige snelle ontwikkelingen grote druk leggen op de netcapaciteit en dat er wet- en regelgeving nodig is om daar verlichting te brengen. Minister Wiebes stuurde op 12 juni 2020 een brief naar de Kamer over dit onderwerp.

 

Creatieve oplossingen

De netbeheerders zijn zich ervan bewust dat het maken van keuzes in de energietransitie complex en ingewikkeld is en vraagt om een blijvende dialoog met alle partijen. De doelen voor 2030 zijn alleen realiseerbaar als overheden, samenleving, netbeheerders en marktpartijen samenwerken aan een aanpak, zoeken naar creatieve oplossingen en bereid zijn daarin open en eerlijk alle consequenties met elkaar af te wegen. Daaraan dragen de netbeheerders de komende jaren graag actief bij.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht