Minister Wiebes: netten beter benutten met nieuwe spelregels en systeembenadering

Minister Wiebes: netten beter benutten met nieuwe spelregels en systeembenadering

  • 8 juni 2020
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Minister Wiebes (EZK) roept in een brief over netcapaciteit aan de Tweede kamer op om de knelpunten op het elektriciteitsnet aan te pakken vanuit het perspectief van het gehele energiesysteem en daarin actief samen te werken met alle betrokken partijen. Hij benadrukt het belang van innovatieve (opslag)technieken om filevorming op het net te voorkomen.De netbeheerders steunen deze oproep en verwachten de komende jaren (verdere) grootscheepse investeringen in het net. Nieuwe spelregels moeten het mogelijk maken om de capaciteit van het elektriciteitsnet efficiënter te kunnen benutten. Netbeheerders pleiten voor het zo snel mogelijke invoeren van deze nieuwe spelregels.

 

Systeemperspectief

 De snel stijgende behoefte aan capaciteit op het Nederlandse elektriciteitsnet is alleen op te lossen door intensieve samenwerking – met name in de RESsen - vanuit het perspectief van het gehele energiesysteem, schrijft minister Wiebes aan de Kamer. Niet alleen vraag en aanbod van (duurzame) elektriciteit, maar ook congestiemanagement en innovatieve technieken om elektriciteit op te slaan. Decentrale overheden hebben een belangrijke rol in de ruimtelijke inpassing van nieuwe elektriciteitsvraag en –opwek, aldus de brief. De inzichten over de inpassing, geven netbeheerders een basis om gerichter en eerder te kunnen investeren.

Oproep lokaal gebruik en opslag elektriciteit

De minister is positief over het effect van de transport-indicatie die partijen sinds afgelopen najaar bij de netbeheerder moeten aanvragen wanneer zij gebruik willen maken van de SDE+-subsidieregeling. Die verplichting handhaaft hij dan ook. Wanneer de netbeheerder voor een regio een positieve transportindicatie afgeeft, is dat volgens de minister nog geen garantie op transportcapaciteit. De minister roept in z’n brief producenten van duurzame energie nadrukkelijk op te bekijken hoe ze de opgewekte elektriciteit waar mogelijk direct kunnen (laten) gebruiken of op kunnen opslaan om het op een later tijdstip in te kunnen voeden op het net, om daarmee zo efficiënt mogelijk met de beschikbare transportcapaciteit om te kunnen gaan.

Wanneer in een gebied de capaciteit op het net schaars is, is het volgens de minister niet vanzelfsprekend dat een grote gebruiker of aanbieder automatisch toch een aansluiting krijgt. In de nieuwe Energiewet zal de minister dan ook het uitgangspunt herzien dat de netbeheerders iedereen overal móeten aansluiten.

 Aangekondigde maatregelen graag snel invoeren

 De netbeheerders steunen de maatregelen uit de brief van Wiebes. De komende 10 jaar zullen zij gezamenlijk zo’n 40 miljard euro investeren om het Nederlandse elektriciteitsnet te verdubbelen. Verzwaring en uitbreiding vormen niet de enige oplossing. De al aangekondigde maatregelen – zoals het kunnen benutten van de ‘vluchtstroken’ op het net voor het transport van duurzaam opgewekte stroom – zijn hard nodig. Daarom dringen de netbeheerders aan op snelle wettelijke invoering. Ook de nieuwe maatregelen in de Energiewet die de minister aankondigt, zoals het herzien van het wettelijk kader voor transport en aansluiten, zijn voor de netbeheerders belangrijk om efficiënt te kunnen investeren en de energietransitie betaalbaar te houden.

De minister geeft daarnaast aan dat hij samen met de decentrale overheden wil bekijken hoe vergunningenprocedures voor uitbreiding van het net kunnen worden versneld. Dat zou een grote verbetering zijn vergeleken bij de huidige situatie, waarin vergunningen soms jaren op zich laten wachten.

 Sterke groei energie uit zon verwacht

 De opwek van duurzame energie uit zon is vorig jaar gestegen met een recordomvang van ruim 2400 MW naar in totaal 6924 MW, schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer op basis van voorlopige cijfers van het CBS. De verwachting is dat de capaciteit aan zon zal groeien tot 15.000 MW in 2023 en 27.000 MW in 2030. Ook de vráág naar elektriciteit zal sterker stijgen, schrijft de minister. Door elektrificatie, in het kader van de energietransitie, maar ook door meer grote gebruikers als bijvoorbeeld datacenters.

Lees hier de  volledige 'Kamerbrief over vervolg op toezeggingen gebrek transportcapaciteit'

 

 

 

 

 


Terug naar overzicht