Jaarlijks onderzoek spanningskwaliteit gepubliceerd

Jaarlijks onderzoek spanningskwaliteit gepubliceerd

  • 1 mei 2019
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening in Nederland is hoog. De gemiddelde tijd dat een klant geen stroom heeft, was vorig jaar slechts 27 minuten. Daarmee scoort ons land als een van de beste landen in Europa. Dit zegt echter niet alles over de kwaliteit van de netspanning. Om die reden wordt ieder jaar in opdracht van Netbeheer Nederland onderzoek gedaan naar de spanningskwaliteit. De resultaten over 2018 zijn vandaag gepubliceerd in het rapport ‘Spanningskwaliteit in Nederland’.

Spanningskwaliteit

Goede spanningskwaliteit is belangrijk om bijvoorbeeld te zorgen dat apparatuur goed blijft werken. Huizen zijn aangesloten op het laagspanningsnet. In Nederland is de hoogte van de spanning in dit net 230 volt met een frequentie van 50 Hertz. Om uitval van of beschadiging aan apparatuur te voorkomen, zijn er normen die grenzen stellen aan de maximale afwijking van de spanning. Apparaten, zoals tv’s, computers, boormachines enzovoort moeten zo zijn ontworpen dat ze binnen deze grenzen goed werken. Kantoren, windparken en de industrie zijn vaak aangesloten op het midden- of hoogspanningsnet. In deze netten is het spanningsniveau 10.000 volt of hoger en ook hier gelden kwaliteitscriteria.

Meten is weten

De netbeheerders vinden het belangrijk om de spanningskwaliteit te meten en te bewaken. Netbeheer Nederland heeft ingenieursbureau Movares gevraagd om de landelijke metingen te toetsen aan de kwaliteitscriteria, zoals opgenomen in de Netcode elektriciteit en de norm NEN-EN 50160. In 2018 zijn in het laagspanningsnet en middenspanningsnet ruim 500 weekmetingen uitgevoerd en in het hoogspanningsnet bijna 100 jaarmetingen. Bij toetsing van de resultaten is geconstateerd dat de meeste metingen aan de normen voldoen. Daar waar sprake was van een overschrijding, is nader onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat klanten geen hinder hebben ondervonden van een overschrijding. In de rapportage worden de individuele overschrijdingen in de bijlage toegelicht.

Individuele meetgegevens openbaar

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening goed is en stabiel ten opzichte van voorgaande jaren. Sinds 2011 zien we een lichte stijging van het spanningsniveau in het laagspanningsnet, die te maken kan hebben met de toename van decentrale elektriciteitsproductie. De netbeheerders houden trends in de gaten en blijven de spanningskwaliteit goed monitoren. Hierover zijn afspraken gemaakt met belanghebbenden en met de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). Alle individuele meetresultaten zijn, gesorteerd naar plaatsnaam of postcode, beschikbaar via www.uwspanningskwaliteit.nl.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht