Autoriteit Persoonsgegevens keurt Gedragscode Slim Netbeheer goed

Autoriteit Persoonsgegevens keurt Gedragscode Slim Netbeheer goed

  • 5 mei 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de definitieve goedkeuring van de Gedragscode Slim Netbeheer gepubliceerd. De gedragscode gaat over het verwerken van persoonsgegevens (meetgegevens) voor de wettelijke taak van netbeheerders. In deze gedragscode wordt concreet beschreven hoe Netbeheer Nederland en de Netbeheerders voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Denk bijvoorbeeld aan het betrouwbaar omgaan met data uit de slimme meter, waarbij sowieso al het uitgangspunt geldt dat er niet meer data gebruikt wordt dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de taken van de netbeheerder.

In de toekomst vormt elektriciteit uit weersafhankelijke, duurzame bronnen een steeds groter deel van het aanbod. Omdat de productie van elektriciteit uit duurzame bronnen (zon en wind) onvoorspelbaar is en gepaard gaat met pieken, is het belangrijk om de balans tussen vraag en aanbod op het net steeds te monitoren. Het gebruik van meetgegevens helpt de netbeheerders in slim netbeheer.  

Gegevens uit de slimme meter geven veel informatie die in verschillende situaties kunnen worden gebruikt om problemen op te lossen of verbeteringen door te voeren in het elektriciteit- of gasnet. Zo kan bijvoorbeeld data over de spanning op het net worden gemonitord. Deze spanning neemt bijvoorbeeld toe bij een groot aantal zonnepanelen in een wijk, waardoor teruglevering aan het net door consumenten in exceptionele gevallen kan worden onderbroken. Met behulp van de data uit de slimme meters kunnen tijdig knelpunten inzichtelijk worden gemaakt en adequate maatregelen worden genomen. 

Samenwerken
De gedragscode verplicht netbeheerders om samen te werken en gezamenlijk te beoordelen of het gebruik van persoonsgegevens aan de orde is. Hiervoor wordt eerst een “Use Case” gemaakt, waarin de situatie beschreven staat waarvoor en hoe de data gebruikt zou moeten worden. Vervolgens wordt door onafhankelijke functionarissen beoordeeld of dit voldoet aan de AVG-wetgeving door te toetsen op noodzakelijkheid (is het écht nodig voor netbeheer), subsidiariteit (kan het probleem ook worden vastgesteld en opgelost zonder gebruik van deze data) en proportionaliteit (wordt alleen die data gecollecteerd en verwerkt die ook écht nodig is). Ook wordt getoetst of de consumenten voldoende en transparant zijn geïnformeerd.

Tevens is er een monitoring body ingericht om toezicht te houden op een correcte en onafhankelijke wijze van toetsing, zoals hierboven beschreven. Deze monitoring body zal het komend jaar nog worden geaccrediteerd door de AP. 

Met deze gedragscode slim netbeheer zijn de netbeheerders in staat om hun net te beheren en het energietransport te verzorgen op een wijze die tevens maximaal recht doet aan de bescherming van persoonsgegevens van de aangesloten consumenten.

Klik hier voor de publicatie door de Autoriteit Persoonsgegevens.

En klik hier voor 10 vragen en antwoorden op:  Waarom gebruiken netbeheerders data en hoe doen ze dat veilig?

Article code of conduct using smart meter data


Terug naar overzicht