Benzeen

In het aardgas distributienet komen gaslekken voor. Aardgas bevat van nature kleine concentraties benzeen. Uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van de netbeheerders blijkt dat bij kleine gaslekken, die langer duren, benzeen kan ophopen in de bodem. De regionale netbeheerders (RNB) zijn de eigenaren en beheerders van de aardgasdistributienetten.

Netbeheer Nederland heeft bodemverontreiniging met benzeen als gevolg van gaslekken, uitgebreid onderzocht. In dit verband nemen de regionale netbeheerders gezamenlijk maatregelen. Deze maatregelen heeft Netbeheer Nederland in dialoog met andere betrokken partijen vastgelegd in een handelingskader bij verontreiniging door gaslekken. 

Effect op de omgeving

Het is onvermijdelijk dat bij het gebruik en beheer van de distributienetten kleine gaslekken ontstaan. Toen duidelijk werd dat bij deze gaslekken een verontreiniging kan ontstaan zijn de mogelijke risico’s in kaart gebracht en zijn belanghebbenden geïnformeerd. Gelijktijdig met onderzoek naar aard en omvang van benzeenverontreiniging in de bodem, is een blootstellingsonderzoek uitgevoerd onder de medewerkers die de gaslekreparatie uitvoeren. Hieruit blijkt dat de totale blootstelling aan benzeen onder de grenswaarde blijft. Het RIVM heeft dat ook bevestigd. Het is dus redelijk aan te nemen dat ook voor andere partijen, die grondroeren, en die incidenteel in aanraking komen met de verontreiniging als gevolg van een gaslek, de eventuele blootstelling aanvaardbaar is.

Omvang en milieu

De bevindingen en conclusies van drie jaar bodemonderzoek en monitoring door milieuadviesbureaus Antea Group en Stantec, komt naar voren dat lang niet elke lekkage leidt tot een benzeenverontreiniging. De gemiddelde omvang van benzeenverontreiniging is relatief klein. Direct na de reparatie is dat ongeveer 10m3. Benzeen in de bodem zal ook verdwijnen onder meer als gevolg van natuurlijke afbraak en uitdamping.

Netbeheerders nemen maatregel om gaslekken te beperken. Locaties waarvan verwacht wordt dat deze verontreinigd zijn, klachten opleveren, of risicovol zouden kunnen zijn, krijgen speciale aandacht en worden gemeld bij het bevoegd gezag.

Er is een handelingskader opgesteld voor het vinden en aanpakken van deze locaties die maatwerk behoeven.

Sinds het najaar van 2018 worden gemeenten regelmatig op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken op dit dossier.

Bij dit dossier vindt u de volgende brieven en rapporten:

De informatie in dit dossier zal steeds worden aangevuld zodra er nieuwe informatie voorhanden is.