Energietransitie verder vertraagd door wegvallen bouwvrijstelling

Woensdag 2 november heeft de Raad van State de bouwvrijstelling geschrapt. Dit heeft ook gevolgen voor energie-infrastructuur projecten, want per project moet er nu worden onderzocht wat de stikstof impact is die tijdens de aanleg vrijkomt. Dit zorgt mogelijk voor twee jaar langer durende vergunning- en omgevingsprocessen.

7802-1575

De energietransitie loopt hierdoor verdere vertraging op, terwijl we nu al achterlopen op de duurzame doelen.  

Energie infrastructuurprojecten vertraagd

Netbeheerders werken hard aan de energietransitie waarin we overstappen van het gebruik van fossiele energie naar het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Het is wrang dat ook verduurzamingsprojecten nu vertraging oplopen. Enkele belangrijke projecten om de energietransitie en de klimaatdoelen van 2030 te kunnen halen, lopen nu echter vertraging op. Zo loopt het net op zee project IJmuiden Ver Gamma het risico om twee jaar te vertragen en de net op zee projecten Nederwiek 1 en 2 dreigen ongeveer een jaar te vertragen. Ook het project Zuid West Oost (380kV verbinding tussen Rilland en Tilburg) om de elektriciteit van de offshore windparken die aansluiten bij Borssele landinwaarts te transporten, zal vertraging oplopen. 

Ook aansluitingen van zonne- en windparken op land lopen hierdoor vertraging op.

De uitspraak heeft daarnaast consequenties voor de infrastructuurprojecten die nodig zijn om de industrie te verduurzamen en die zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK): deze zullen eveneens vertragen, terwijl dit de enige manier is waarop de industriesector evenredig kan bijdragen aan reductie van stikstofdepositie.

Hoe nu verder?

Het is voor een tijdige realisatie van de voor de energietransitie benodigde infrastructuur van groot belang dat er politiek-bestuurlijk snel actie wordt ondernomen. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om versneld de plannen van REPowerEU-plan uit te voeren. REPowerEU richt zich op energiebesparingen, diversificatie van de energievoorziening en versnelde uitrol van hernieuwbare energie ter vervanging van fossiele brandstoffen in woningen, industrie en elektriciteitsopwekking.

Een mogelijke tweede oplossing is een generieke regeling voor projecten rondom de uitbreiding van het elektriciteitsnet die alleen in de bouwfase een beperkte stikstofdepositie hebben. Deze projecten dragen sowieso al bij aan een permanente reductie van CO2-uitstoot.

En wat betekent deze uitspraak voor Porthos?

De Raad van State deed uitspraak in een zaak over het project Porthos. Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage (Porthos) is een project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven straks wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Het is een cruciaal project voor het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. De uitspraak van de Raad van State leidt tot vertraging van het project.

Wij gebruiken cookies

Wij plaatsen cookies voor de werking en verbetering van deze website. Mogen wij extra cookies plaatsen voor het afspelen van video’s, delen-op-social-media en om onze campagnes te meten? Lees meer