Zonder regie en ingrepen halen we reductiedoelen niet

Zonder regie en ingrepen halen we reductiedoelen niet

  • 1 november 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Op 1 november heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de Klimaat- Energieverkenning (KEV) aangeboden aan de Tweede Kamer. De verwachte CO2-reductie komt volgens het Planbureau in 2030 uit op 39 – 49%. Het doel van minimaal 55% CO2-emissiereductie in 2030 lijkt niet haalbaar, zeker niet in combinatie met de woningbouwopgaven en het streven naar economische groei. De netbeheerders van ons land, verenigd in Netbeheer Nederland, wijzen er nadrukkelijk nogmaals op dat er direct krachtige ingrepen nodig zijn om de klimaatdoelen te kunnen halen.

Het signaal dat we de doelen niet gaan halen is niet helemaal nieuw. Het Planbureau voor de Leefomgeving maakte op Prinsjesdag 2022 bekend dat we niet op koers liggen om de geplande CO2-reductie te behalen. Netbeheer Nederland heeft daarvoor eerder voorstellen voor overheidsingrepen gedaan: klimaatdoelstellingen coalitieakkoord in 2030 niet haalbaar zonder krachtig ingrijpen van de overheid - Netbeheer Nederland

Netbeheer Nederland constateert ook dat er veelvuldig gesproken wordt over het herijken van het afgesproken doel van het opwekken van 35 TWh aan duurzame opwek op land. Gelet op de enorme snelle groei van duurzame opwek van de afgelopen jaren is een verdere verhoging van dit doel voor het elektriciteitsnet alleen mogelijk wanneer er locaties slimmer gekozen worden in bestaande en inplande elektriciteit-infrastructuur en opslag van energie een bedrage levert om het elektriciteitsnet te ontlasten.

Slimmer locaties voor opwek van zonnestroom kiezen

Het is van groot belang om de opwek van energie en het gebruik ervan in ruimtelijk opzicht dicht bij elkaar te brengen. Hiermee voorkom je dat het net onnodig gebruikt wordt of dat er nieuwe netten moeten worden aangelegd. Oftewel; strakke ruimtelijke regie in het aanwijzen van opweklocaties is essentieel. Op kleinere schaal betekent dit ook dat bijvoorbeeld bij het plannen van een nieuwbouwwijk, uitbreiding van een industrieterrein of beoogd ‘laadplein’ voor het opladen van een grote vloot van regionale bussen, het aanbevolen is om direct aan het begin van de planning rekening te houden met de benodigde energie-infrastructuur.

Beter benutten van het bestaand net

Ook is het van belang dat producenten gestimuleerd worden om duurzame opgewekte stroom tijdelijk op locatie op te slaan of om te zetten naar groene waterstof, om het vervolgens gelijkmatiger in te voeden op het net.

De juiste verhouding tussen opgestelde duurzame opwek door middel van zon en wind is eveneens van belang. In de huidige RES’sen ligt een sterke focus op meer zon dan wind.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht