OTE publiceert rapporten ‘afwegingskader verzwaren tenzij’ en ‘Belemmeringen in nettarieven’

OTE publiceert rapporten ‘afwegingskader verzwaren tenzij’ en ‘Belemmeringen in nettarieven’

  • 11 juni 2018
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De Overlegtafel Energievoorziening (OTE) heeft twee rapporten gepubliceerd en aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Het betreft het rapport 'Afwegingskader verzwaren tenzij' en het rapport 'Belemmeringen in nettarieven'.

Rapport 'Afwegingskader verzwaren tenzij'

Met het rapport ‘Afwegingskader verzwaren tenzij’ heeft de OTE een afwegingskader ontwikkeld waarmee de netbeheerder haar gereguleerde gereedschapskist kan uitbreiden door het inzetten van markt gebaseerde flexibiliteit als (tijdelijk) alternatief voor investeringen in de verhoging van de transportcapaciteit. Dit afwegingskader sluit aan bij de netplanningspraktijk van de netbeheerder en deze kan hiermee op een transparante en controleerbare manier de afweging maken wanneer het maatschappelijk doelmatig is om flexibiliteit uit de markt te betrekken als (tijdelijk) alternatief voor een netverzwaring. Het ontwikkelde afwegingskader respecteert de bestaande spelregels van marktinrichting en leveringszekerheid, waardoor het zonder fundamentele wijzigingen in regelgeving en de praktijk van de netbeheerders kan worden ingevoerd. De OTE is van mening dat het afwegingskader vooruitlopend op het komende wetgevingstraject (Energiewet 1.0) geïmplementeerd kan worden. De meest voor de hand liggende route hiervoor is het vastleggen van het afwegingskader in secundaire regelgeving (de codes). De netbeheerders zullen hierin het initiatief nemen.

Klik hier voor het rapport. 

 

Rapport 'Belemmeringen in nettarieven' 

De OTE  heeft met het rapport ‘Belemmeringen in nettarieven’ onderzocht in hoeverre de nettarieven belemmeringen vormen voor de totstandkoming van een efficiënte, betrouwbare en duurzame energievoorziening, en hoe eventuele belemmeringen kunnen worden weggenomen. Het resultaat is een inventarisatie van een zestal huidige en toekomstige tariefbelemmeringen. Voor elke belemmering zijn verschillende oplossingsrichtingen uitgewerkt en beoordeeld.

Klik hier voor het rapport.

Klik hier voor de two-pagers van dit rapport.

 

Overlegtafel Energievoorziening 

De initiatiefnemers van de Overlegtafel zijn Netbeheer Nederland en Energie-Nederland. Deelnemende organisaties zijn verder NVDE, Gasunie, VEMW, TenneT, ODE-decentraal en het ministerie van Economische Zaken als toehoorder.  De OTE heeft tot doel om tot joint fact finding te komen over de opgaven, dilemma’s en/of consequenties van de transitie naar een duurzaam en stabiel energiesysteem. Om vanuit dat gedeelde inzicht tot een ‘common ground’ voor kansrijke oplossingsrichtingen (spelregels) te komen als het gaat om het bevorderen van kansen voor de energietransitie en/of het wegnemen van belemmeringen. De OTE richt zich daarbij op de periode na 2023.​


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht