Onderzoek spanningskwaliteit 2019 gepubliceerd

Onderzoek spanningskwaliteit 2019 gepubliceerd

  • 30 april 2020
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Het Nederlandse elektriciteitsnet behoort tot de betrouwbaarste ter wereld, met gemiddeld zo’n 20 minuten stroomuitval per klant per jaar. Dit zegt echter niet alles over de kwaliteit van de netspanning. Om die reden wordt ieder jaar in opdracht van Netbeheer Nederland onderzoek gedaan naar de spanningskwaliteit. De resultaten over 2019 zijn vandaag gepubliceerd in het rapport ‘Spanningskwaliteit in Nederland’.

Spanningskwaliteit
In Nederland is de hoogte van de spanning op het laagspanningsnet 230 volt, met een frequentie van 50 Hertz. Om uitval van of beschadiging aan apparatuur te voorkomen, zijn er grenzen vastgelegd voor de maximale afwijking en vervorming van die spanning. Denk bijvoorbeeld aan spanningsvariaties, asymmetrie, harmonischen en spanningsdips. Apparaten, zoals tv’s, computers, boormachines enzovoort moeten zo zijn ontworpen dat ze binnen deze grenzen goed werken. Kantoren, windparken en de industrie zijn vaak aangesloten op het midden- of hoogspanningsnet. In deze netten is het spanningsniveau 10.000 volt of hoger en ook hier gelden kwaliteitscriteria.

Meten is weten
De netbeheerders vinden het belangrijk om de spanningskwaliteit te meten en te bewaken. Netbeheer Nederland heeft ingenieursbureau Movares gevraagd om landelijke metingen te toetsen aan de kwaliteitscriteria, zoals opgenomen in de Netcode elektriciteit en de norm NEN-EN 50160. In 2019 is in het laag- en middenspanningsnet bij ruim 520 meetlocaties de spanningskwaliteit bewaakt. In het hoogspanningsnet is dit op ruim 125 meetlocaties gebeurd. Bij toetsing van de meetresultaten is geconstateerd dat de spanningskwaliteit bij meer dan 99% van alle metingen voldoet aan de eisen. In de bijlage bij het rapport worden de individuele overschrijdingen nader toegelicht. Voor alle overschrijdingen geldt dat nader onderzoek is uitgevoerd. 

Individuele meetgegevens openbaar
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de spanningskwaliteit goed is en stabiel ten opzichte van voorgaande jaren. Sinds 2011 zien we een lichte stijging van het spanningsniveau in het laagspanningsnet, die te maken kan hebben met de toename van decentrale elektriciteitsproductie. De netbeheerders houden deze trend in de gaten en hebben momenteel diverse onderzoeken opgestart naar de impact van de energietransitie op spanningskwaliteit. De toename levert geen problemen op, de gemeten waarden vallen ruim binnen de norm. 
Alle individuele meetresultaten zijn, gesorteerd naar plaatsnaam of postcode, beschikbaar via www.uwspanningskwaliteit.nl.

Klik hier voor het rapport en het achtergronddocument.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht