Netbeheer Nederland wil ‘klimaatsprint’ na publicatie ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

Netbeheer Nederland wil ‘klimaatsprint’ na publicatie ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

  • 2 juni 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Netbeheer Nederland is content met het ontwerp-beleidsprogramma Klimaat dat door de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd, maar maakt zich wel zorgen over het tempo van de wetgeving dat nodig is om de klimaatdoelen te halen. Pas begin 2023 besluit het kabinet op basis van het advies van de Raad van State en de consultatie over een eventuele aanscherping van het beleidsprogramma. Dat is onvoldoende snel voor het inzetten van de ‘klimaatsprint’.

Dit ontwerp-beleidsprogramma Klimaat bevat de uitwerking van het klimaatbeleid uit het Coalitieakkoord en bevat op hoofdlijnen het klimaatbeleid voor de komende tien jaar. Het ontwerp-beleidsprogramma is een aanvulling op het Klimaatplan uit 2019 dat werd gebaseerd op het Klimaatakkoord. 

Afnameverplichting waterstof cruciale stap in versnelling 
De netbeheerders zijn tevreden over een aantal concretiseringen in dit ontwerpprogramma. Bijvoorbeeld het voornemen voor het instellen van een afnameverplichting voor waterstof uit hernieuwbare bronnen in de industrie met ingang van 1 januari 2026. Dat zorgt voor zekerheid voor markt en netbeheerders om de bijbehorende investeringen te plannen. Deze afnameverplichting is een onmisbare schakel in het toewerken naar een klimaatneutrale samenleving. Ook de bijmengverplichting van groen gas van 1,6 BCN in 2030 is een goede zaak, zeker met het oog op een gebalanceerd duurzaam energiesysteem. 

Rijk, regionale overheden en netbeheerders nemen regie op het energiesysteem 
Het feit dat het kabinet besloten heeft om samen met de netbeheerders en lokale overheden een stevige regie te voeren op de gewenste versnelling in de transitie van het energiesysteem doet recht aan de urgentie en noodzaak van de energietransitie. Een forse sturing vanuit de Rijksoverheid om complexe coördinatievragen tussen publieke en private partijen, met onderlinge afhankelijkheden en onzekerheden over de ontwikkeling van het energiesysteem als geheel, is echt noodzakelijk. Door de verantwoordelijkheid van het nemen van regie moet de Rijksoverheid voor een versnelling van energietransitie zorgen. Hierbij is het wel van belang dat er duidelijke, tijdige en moedige keuzes gemaakt worden. De netbeheerders staan klaar om samen met de Rijksoverheid, provincies en gemeenten de ‘cockpit’ van het energiesysteem te gaan vormen. 

Salderingswet, energiewet en warmtewet nog dit jaar nodig
Om de aangescherpte klimaatdoelen uit het Coalitieakkoord te halen moet het tempo van het aanpassen van wetgeving en beleid omhoog. Snelheid op de Energiewet, Warmtewet en afbouw Salderen (om deadline van afbouwpad van 2031 te behalen en inwerkingtreding in 2025 te realiseren) is dringend gewenst. Netbeheerders roepen ministerie en politiek dan ook op om deze wetgevingstrajecten voortvarend en doortastend op te pakken en nog dit jaar te behandelen.

Kortom: goed dat dit ontwerp-beleidsprogramma Klimaat er is, maar om de afspraken uit het Coalitieakkoord en de klimaatdoelen te halen is actief ingrijpen van de overheid nodig en is een ‘klimaatsprint’ vanuit de overheid, publieke en private partners vereist.  

De quickscan van de netbeheerders, die gezamenlijk met een inhoudelijke reactie van de minister voor Klimaat en Energie voor de zomer naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, kan daarbij helpen. 


 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht