Gezamenlijke scenario’s voor investeringsplannen netbedrijven

Gezamenlijke scenario’s voor investeringsplannen netbedrijven

  • 22 juli 2021
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De landelijke en regionale beheerders van de energie-infrastructuur in ons land, hanteren voor het eerst gezamenlijke scenario’s voor hun (ontwerp)investeringsplannen. Richting een integraal klimaatneutraal energiesysteem in 2050 – zoals geschetst in het rapport Het Energiesysteem van de Toekomst – is het logisch om de investeringsplannen voor de verschillende regio’s, energiedragers en delen van het net steeds meer op elkaar af te stemmen. De mogelijke scenario’s kunnen op regionale schaal nog geactualiseerd worden voordat op 1 november de consultatiefase begint.

Om te onderzoeken waar de komende tien jaar investeringen in de netten nodig zijn, maken de netbedrijven gebruik van scenario's. Hierin verwerken zij (mogelijke) regionale en landelijke ontwikkelingen in energiemarkt en het overheidsbeleid, om een realistische inschatting te kunnen maken van de noodzakelijke werkzaamheden in de landelijke en regionale netten in de komende tien jaar.

 Drie scenario’s

Het scenario ‘Klimaatakkoord’ bevat de vastgestelde en voorgenomen maatregelen om de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen. De scenario’s ‘Nationale Drijfveer’ en ‘Internationale Ambitie’ gaan uit van grotere CO2-emissiereducties. Deze twee scenario’s sluiten aan bij de doelstellingen voor een klimaatneutraal energiesysteem in 2050, zoals geschetst in het rapport Het Energiesysteem van de Toekomst (Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050), die dit voorjaar aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat is aangeboden.

De netbedrijven hebben de parameters die in de scenario's worden gebruikt, gezamenlijk vastgesteld. Zo is bijvoorbeeld de som van alle duurzame elektriciteits-opwek op land in 2030 in het scenario 'Klimaatakkoord' landelijk 35 TWh, de betreffende doelstelling uit het Klimaatakkoord. De invulling van de landelijke scenario's is inmiddels gepubliceerd door beheerder TenneT van het landelijke elektriciteitsnet. Op die manier kunnen alle belanghebbenden nu al kennis nemen van de informatie.

Overigens onderzoeken de netbedrijven hoe de belanghebbenden bij de volgende ronde van de investeringsplannen, in 2024, eerder in het proces kunnen worden betrokken. Samenwerking is doorslaggevend om te komen tot plannen die uiteindelijk de basis vormen voor verduurzaming van alle sectoren en voor een klimaatneutrale economie.

 Consultatiefase

Voordat de definitieve investeringsplannen worden vastgesteld, publiceren de netbedrijven hun ontwerp-investeringsplannen voor consultatie op hun website. Dat zal gebeuren op of rond 1 november 2021. Iedere belangstellende heeft dan vier weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Na de consulatie worden de ontwerp-investeringsplannen op 1 januari 2022 voorgelegd aan de toezichthouder, de ACM en - voor zover het de landelijke netbeheerders betreft - aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. De verwachting is dat de definitieve investeringsplannen worden gepubliceerd in april 2022.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht