Akkoord over voorwaarden aandeel Staat in netwerkbedrijven

Akkoord over voorwaarden aandeel Staat in netwerkbedrijven

  • 28 november 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De Staat en de netwerkbedrijven Alliander, Enexis en Stedin zijn tot een onderhandelingsakkoord gekomen over de voorwaarden waaronder een kapitaalstorting en daarmee aandeelhouderschap door de Staat in de netwerkbedrijven in de toekomst mogelijk wordt. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in een ‘afsprakenkader’, dat de ministers Kaag (Financiën) en Jetten (voor Klimaat en Energie) vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Het afsprakenkader wordt nu ter besluitvorming voorgelegd aan de raden van commissarissen, medezeggenschapsorganen en bestaande aandeelhouders van de netbeheerders.

Nederland is bezig met de uitvoering van het Klimaatakkoord, het faciliteren van de economische groei en het aansluiten van nieuwe woningen en bedrijven. De urgentie om de doelen, die voortvloeien uit het Klimaatakkoord te behalen, is hoog. Temeer omdat Nederland zich in een energiecrisis bevindt, die ervoor zorgt dat huishouders en bedrijven massaal en grootschalig vragen om verdere elektrificatie. Tot 2030 investeren Alliander, Stedin, Enexis naar verwachting samen circa € 30 miljard in uitbreidingen en verzwaring van het net.

Versterken eigen vermogen netwerkbedrijven

 Het versterken van het eigen vermogen van de netwerkbedrijven is nodig om te voorkomen dat investeringen in het gas- en elektriciteitsnet verder onder druk komen te staan. Mocht de Staat in de toekomst, op verzoek van de netwerkbedrijven en in samenwerking met hun aandeelhouders, besluiten om aandeelhouder te worden, dan gebeurt dat onder bepaalde voorwaarden. In het afsprakenkader staat beschreven om welke voorwaarden dit gaat, zoals doorlooptijden van een toetredingsverzoek en afspraken rondom governance.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Evert den Boer, voorzitter van Netbeheer Nederland en CEO van de Enexis Group: “Ik ben blij dat we in een constructieve dialoog tussen de netwerkbedrijven, aandeelhouders en de Staat afspraken hebben kunnen maken over de voorwaarden voor een kapitaalstorting. Daarmee maken we een eventuele toekomstige toetreding van de Staat mogelijk als aandeelhouder van de regionale netwerkbedrijven. Het energiesysteem van de toekomst is onlosmakelijk verbonden met het ontwerp van een toekomstbestendig Nederland. Het afsprakenkader bekrachtigt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de netwerkbedrijven, onze aandeelhouders en het Rijk om de energietransitie te realiseren en de investeringsopgave die daarbij hoort te borgen.”

De eerste toepassing van het afsprakenkader gaat plaatsvinden bij Stedin. In de recente Miljoenennota kondigde het kabinet aan 500 miljoen euro te hebben gereserveerd voor het aandeelhouderschap bij het netwerkbedrijf van Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht. Om de benodigde investeringen op peil te houden, heeft Stedin nog dit jaar zekerheid nodig over versterking van het eigen vermogen.

Klik hier voor het Afsprakenkader Kapitaalbehoefte Regionale Netwerkbedrijven


Terug naar overzicht