FAQ graafschadereductie

Titel

Binnen welke termijn moet een nieuwe kabel of leiding op het kaartmateriaal zijn verwerkt? 

Een wijziging van het netwerk binnen het bestaande beheerpolygoon van een beheerder wordt bij voorkeur onverwijld in het kaartmateriaal verwerkt. Dit naar analogie van art. 17, lid 1, waarin is bepaald dat bij een geconstateerde afwijkende ligging de grondroerder dit onverwijld meldt aan het Kadaster.

Na aanleg van het netwerk is de termijn om de wijziging te verwerken in de liggingsgegevens van de beheer-der maximaal 30 werkdagen. Deze termijn is gelijk aan die van de verwerking van afwijkende ligging, art. 17 lid 3.

Toelichting
De wet zegt niet expliciet wanneer de netbeheerder de nieuwe ligginggegevens in de eigen admi-nistratie moet hebben verwerkt. Echter op elk moment kan er een graafmelding worden gedaan, naar aanleiding waarvan de netbeheerder het kaartmateriaal snel moet verstrekken. Afgeleid van de termijn zoals gesteld bij het verwerken van een afwijkende ligging, wordt 30 werkdagen een re-delijke termijn geacht voor het verwerken van de wijziging in tekeningen van nieuwe netten. Mocht het een project zijn dat meerdere maanden duurt, dan ligt het voor de hand om die delen van de netten die al zijn gelegd tussentijds te verwerken.

Wet Artikel 17
De beheerder treft binnen dertig werkdagen na ontvangst van de mededeling, bedoeld in het tweede lid, de als gevolg van de melding, bedoeld in het eerste lid, noodzakelijke maatregelen

 

Calamiteitenmelding

Toetsingskader calamiteitenmelding
In deze nota is uitgewerkt hoe toezicht wordt gehouden als gebruik wordt gemaakt van de calami-teitenprocedure. Ook vindt u hier meer informatie wat onder calamiteit, persoonlijk letsel of grote schade wordt verstaan.

 

Wanneer is er dus geen sprake van een calamiteit?

Veel reparaties n.a.v. storingsmeldingen vallen niet onder de Calamiteitenregeling. Is of wordt een reparatie ingepland, is reparatie niet direct noodzakelijk enz. dan vallen deze niet onder de Calamiteitenmelding. Con-cludeert het Agentschap Telecom dat uw Calamiteitenmelding niet terecht was dan leggen zij u mogelijk een boete op.

 

Altijd een graafmelding bij definitief herstel achteraf

Indien je direct de reparatie uitvoert is de Calamiteitenmelding voldoende.

Wordt de storing op een later moment (b.v. de volgende dag) gerepareerd moet je alsnog een Graafmelding doen. Je mag hiervoor niet de gebiedsinformatie van de Calamiteitenmelding gebruiken.
Uitzondering: Handmatig graven / dichten van de put!