Toekomstscenario's

Betrouwbare energienetten vormen de sleutel voor een succesvolle energietransitie. We moeten in goed overleg tijdig fundamentele keuzes maken voor het energiesysteem van de toekomst. Scenario's helpen daarbij. In opdracht van Gasunie, TenneT en de regionale netbeheerders, hebben de onderzoeksbureaus Berenschot en Kalavasta daarom vier Klimaatneutrale energiescenario's 2050 opgesteld. Deze vormen de basis voor verdere uitwerking in de volgende fasen van het traject II3050.

Integraal beeld van mogelijk energiesysteem in 2050

Elektriciteitsproducenten, energieverbruikers en netbeheerders moeten knopen gaan doorhakken over grote investeringen. Maar de onzekerheden zijn groot en investeringen kennen lange realisatietijden. Om te voorkomen dat de energietransitie vertraagt, is het van belang investeringen niet onnodig uit te stellen en tegelijk investeringsrisico’s te beperken. Daarvoor is het nodig dat de overheid, industrie, energiebedrijven en netbeheerders een gezamenlijk beeld ontwikkelen van het energiesysteem in 2050 en de weg daarnaartoe. Een belangrijk hulpmiddel daarbij zijn de vier Klimaatneutrale energiescenario's voor 2050 (also in English) van Berenschot en Kalvasta, opgesteld in opdracht van Gasunie, TenneT en de regionale netbeheerders op basis van afspraken hierover in het Klimaatakkoord. De scenario's geven een integraal beeld, omdat ook de energiebehoeften van alle economische sectoren, waaronder scheepvaart, luchtvaart en industrie  zijn meegenomen.  De scenario’s zijn niet bedoeld om tussen te kiezen, maar juist om te combineren. Ze vormen als het ware de hoekvlaggen van het speelveld, daarbinnen kunnen we combinaties maken. Keuzes zijn onder meer afhankelijk van overheidsbeleid en technische ontwikkelingen.

De scenario's worden ter beschikking gesteld aan alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van het energiesysteem na 2030, zowel op lokaal als nationaal niveau. Gedurende de onderzoeksfase is intensief contact geweest met alle relevante partijen. Op de laatste stakeholder-bijeenkomst zijn ook de vragen over de scenario's geïnventariseerd; een actueel overzicht van vragen en antwoorden vindt u hier. 

De Klimaatneutrale scenario's vormen een belangrijk resultaat van fase 1 van het project Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050) van de netbeheerders, waarover u verderop meer leest. 

Op 15 april 2020 zijn de scenario's door minister Wiebes van EZK naar de Tweede Kamer gestuurd, samen met twee bijbehorende studies in opdracht van het ministerie van EZK:  een nucleaire varianten-studie en een analyse van de ruimtelijke impact.

Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050

Om zicht te krijgen op de investeringen die nodig zijn voor het energiesysteem van de toekomst, werken de netbeheerders binnen de werkgroep iNET aan een Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050). Deze verkenning geeft aan de hand van scenario’s en marktontwikkelingen een langetermijnperspectief op het toekomstige energiesysteem en de bijbehorende energienetten. De studie neemt inzichten mee uit de energiesector, vraagontwikkeling in de industrie en input van de Regionale Energie Strategieën (RES’en). Ook sluit de verkenning aan bij andere projecten over infrastructuurontwikkelingen. De Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 is een verbreding en verdieping van de Infrastructure Outlook 2050 van Gasunie en TenneT (februari 2019). 

3 projectfasen

De integrale infrastructuurverkenning 2030-2050 loopt t/m maart 2021 en bestaat uit 3 fasen:

  1. Uitwerken van scenario's voor de energievoorziening in 2050: gereed april 2020
  2. Netconsequenties van de 2050-scenario’s in beeld brengen: gedurende 2020
  3. Infrastructuurpaden 2030-2050 (de weg ernaartoe): oktober 2020 t/m maart 2021

 

Download hier het volledige rapport

Download hier de bijlagen

 

Herijking Energiesysteemverkenning II3050 
Sinds de publicatie van de eerste II3050 rapportage in april 2021 zijn klimaatdoelen en ambities aangescherpt. Dit nieuw (voorgenomen) beleid geeft meer richting en geeft reden om de scenariostudie te herijken. De gezamenlijke netbeheerders werken daarom – in afstemming met stakeholders – aan een nieuwe editie van de II3050 verkenning. Bij deze nieuwe editie worden de 2050 scenario’s aangescherpt, zullen ook tussenliggende jaren in beeld worden gebracht en worden de scenario’s gestroomlijnd met de scenario’s voor de investeringsplannen van de netbeheerders. 

Klik hier voor meer informatie over deze tweede editie.