Tarieven

De netbeheerders werken in een gereguleerde markt. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de netbeheerders en stelt maximum transport- en aansluittarieven vast. Een stabiele en voorspelbare ontwikkeling van tarieven is in het belang van zowel consumenten, bedrijven als netbeheerders. De afgelopen jaren is het transport- en leveringstarief voor gas en elektriciteit relatief stabiel gebleven of zelfs gedaald.

Methodebesluiten en tarievenbesluiten 

De ACM legt de methode van regulering voor ten minste drie en ten hoogste vijf jaar vast in de methodebesluiten. De netbeheerders doen jaarlijks op basis van de methodebesluiten een voorstel aan de ACM voor de tarieven voor de gereguleerde diensten. Deze tarieven hangen onder meer af van de kosten van de netbeheerder en het verwachte afzetvolume. De ACM stelt de tarieven vast in de tarievenbesluiten. 

Redelijk rendement 

Regionale netbeheerders concurreren met elkaar in een kunstmatige, door wetgeving gereguleerde markt. Hierdoor gaan netbeheerders efficiënt en doelmatig te werk en worden onnodige kosten vermeden. In de regulering is bepaald dat netbeheerders een redelijk rendement moeten kunnen behalen, net zoals bedrijven in de vrije markt.

Efficiënt en doelmatig werken 

Bedrijven die efficiënt en doelmatig werken in de vrije markt behalen meer marge dan hun concurrenten. Dit geldt ook voor regionale netbeheerders: zij kunnen in de kunstmatige markt meer (of minder) rendement behalen als zij beter (of slechter) presteren dan andere regionale netbeheerders. Het rendement is een prikkel voor regionale netbeheerders om efficiënt en doelmatig te werken. De kunstmatige concurrentie tussen de regionale netbeheerders zorgt ervoor dat kosten dalen. Dat werkt door in lagere tarieven voor consumenten en bedrijven.

Opbouw van de tarievenbesluiten

Tarievenbesluiten van regionale netbeheerders bestaan uit een besluit voor de transportdienst en een besluit voor de aansluitdienst. Per type gebruiker geldt voor de transportdienst een tarief voor vastrecht en een capaciteitsafhankelijk tarief. Bij de aansluitdienst wordt onderscheid gemaakt tussen het eenmalige aansluittarief (maken van de aansluiting op het net) en het periodieke aansluittarief (in stand houden van een bestaande aansluiting). 

Andere tarievenbesluiten voor landelijke netbeheerders 

Voor de landelijke netbeheerders TenneT en GTS gelden aparte tarievenbesluiten. TenneT is verantwoordelijk voor het hoogspanningsnetwerk elektriciteit en GTS is verantwoordelijk voor landelijke gastransportnet.

 

Meer informatie

Lees meer over de werking van de tariefregulering op de website van de ACM.