Energietransitie

De energietransitie heeft gevolgen voor het energienet. Traditioneel was het net bedoeld voor eenrichtingsverkeer van leverancier naar eindgebruiker. Inmiddels wekken steeds meer consumenten en lokale energiecoöperaties zelf energie op uit bijvoorbeeld zon en wind. Daarom maken netbeheerders het net geschikt voor tweerichtingsverkeer. Bovendien zoeken netbeheerders naar slimme en efficiënte oplossingen om de pieken in vraag en aanbod op te vangen en te overbruggen.

Energienet randvoorwaarde voor succesvolle transitie

Energienetten zijn een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle energietransitie. Daarom moeten ze goed en op tijd worden meegewogen in de beleidsvorming en de politieke besluitvorming. Alleen dan kan een betrouwbare en veilige energievoorziening blijven bestaan die de verduurzaming van de energievoorziening faciliteert.

 

Investeringsbeslissingen

Een energienet gaat voor enkele tientallen jaren in de grond. Verkeerde beslissingen kunnen ertoe leiden dat het net een beperkende factor van de verduurzaming wordt omdat het bepaalde ontwikkelingen niet aan kan. Maar ongebreideld investeren in netten om alle denkbare ontwikkelingen mogelijk te maken is uit kostenoverwegingen eveneens maatschappelijk ongewenst.

 

Vraag en aanbod afstemmen 

Niet alleen de energiebronnen veranderen, maar ook de vraag naar energie verandert. In en om het huis wordt steeds meer gebruik gemaakt van nieuwe elektronische toepassingen. Denk aan elektrisch rijden, zorg en leren op afstand en nieuwe producten en diensten die het wooncomfort vergroten. ICT-toepassingen maken dit mogelijk. Ook in het energienet wordt steeds meer van ICT gebruik gemaakt. Bovendien volgt een steeds verdergaande integratie met telecomtoepassingen om vraag en aanbod in het energienet goed op elkaar af te stemmen.

 

Smart grids en slimme meters 

Smart grids en slimme meters zijn toepassingen die de klant nieuwe mogelijkheden bieden, zoals het faciliteren van decentrale invoeding en vraaggestuurd energiebeheer. Ook krijgt de klant hiermee meer inzicht in het eigen energieverbruik en –opwek en kan de klant daarop gaan sturen. Op termijn maken slimme meters het mogelijk om tegen real-time-prijzen energie af te nemen, waardoor de klant meer baas is over zijn eigen energievoorziening.