Kennissessie pMIEK met minister Jetten

Vandaag hebben gedeputeerden, wethouders en netbeheerders samen met minister Jetten voor Klimaat en Energie, stilgestaan bij de oplevering van de provinciaal Meerjarenprogramma’s Infrastructuur en Klimaat (pMIEK) door de provincies. Er is gesproken over het belang van deze eerste stap in het proces om gezamenlijk prioriteiten aan te brengen in de investeringen in ons energienetwerk. Ook zijn de te maken keuzes en de wijze van samenwerking met elkaar besproken.

placeholder
Nederland wil klimaatneutraal zijn in 2050, en heeft ambitieuze doelen voor onder andere wonen en economische ontwikkeling. Dit vraagt razendsnelle verandering van het energiesysteem: minder fossiele gassen, overgang naar duurzame gassen, meer elektriciteit, meer opslag etc. Ons energiesysteem gaat de komende jaren snel en ingrijpend veranderen. Dat vergt een nieuwe manier van samenwerken waarin we gezamenlijk keuzes maken in de ontwikkeling van dat toekomstige energiesysteem met een blik op de lange termijn. Belangrijke energie-infrastructuurprojecten met grote maatschappelijke impact willen we daarbij met voorrang uit kunnen voeren. Provincies hebben daar samen met netbeheerders en gemeenten de afgelopen periode de eerste stap in gezet door een provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Klimaat (pMIEK) te ontwikkelen. 
 
Ruim 100 provinciale energie-infrastructuurprojecten opgenomen in pMIEK
In het pMIEK werken provincies, gemeentes en netbeheerders samen om het energiesysteem en ruimtelijke ordening bij elkaar te brengen. In het pMIEK staat welke projecten voor uitbreiding van energie-infrastructuur het meest nodig zijn in een provincie, hoe deze keuzes worden opgenomen in investeringsplannen van netbeheerders en in het (ruimtelijk) beleid van provincies en gemeenten. 
 
Zo geeft het pMIEK netbeheerders betere onderbouwingen voor hun investeringen die niet alleen gericht is op oplossen van netcongestie op de kortere termijn (op basis van concrete klantaanvragen en ontwikkelingen), maar ook gericht op de langere termijn waarbij we projecten identificeren voorsorterend op een gewenst toekomstig energiesysteem. En helpt het provincies en gemeenten bij het maken van bestuurlijke keuzes en vervolgens in het vergunningsproces: welke projecten kunnen het best eerst uitgevoerd worden en welke later? Hierdoor wordt meer transparant en concreet wat er tot 2030 – maar ook de periode daarna - wel en ook niet kan worden gerealiseerd.
 
Prioriteren regionaal en nationaal schaalniveau
In de pMIEKs staan de energie-infrastructuurprojecten van regionaal belang die nodig zijn om de ontwikkelingen voor alle sectoren mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn de woningbouw, duurzame opwek, mobiliteit, of de verduurzaming van bedrijventerreinen. Grote energie-infrastructuurprojecten op nationaal schaalniveau staan in het nationale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Zoals de aansluiting van windparken op zee en grote netuitbreidingen voor de verduurzaming van de industrie.
 
Volgende stappen
De netbeheerders vinden het een goede ontwikkeling dat er gezamenlijk wordt gekeken naar de prioritering van belangrijke maatschappelijke projecten. Daardoor kunnen we ervoor zorgen dat de investeringen in ons net zo efficiënt mogelijk plaatsvinden. Het is nu taak aan alle betrokkenen om concrete afspraken te maken: zowel over de wijze waarop de door de provincies opgeleverde pMIEKen in de investeringsplannen van de netbeheerders opgenomen kunnen worden, als hoe overheden kunnen helpen de juiste randvoorwaarden voor realisatie in te vullen.
 
Alle provincies zullen hun pMIEK voor de zomer vaststellen. Netbeheerders nemen de gewenste prioritering uit de provinciale MIEK’s mee in het investeringsplan van 2024.
 
Lees het persbericht van samenwerkende partijen op ipo.nl. Meer informatie over de pMIEKs en de pMIEKs die reeds zijn vastgesteld leest u hier.