Herijkt voorzorgbeleid magneetvelden

De energietransitie is in volle gang. We gebruiken steeds meer elektrisch oplaadbare auto’s, we koken elektrisch en verwarmen het huis met een warmtepomp. Daarnaast wordt lokaal steeds meer stroom opgewekt door windmolens en zonnepanelen. Dat maakt dat het steeds drukker wordt op onze elektriciteitsnetten. Op veel plekken is er daarom congestie op het net; oftewel de huidige elektriciteitsnetten kunnen de grote vraag naar elektriciteit én op andere momenten het grote aanbod niet aan.

placeholder

Daarnaast hebben we in ons land ongeveer 300.000 woningen te weinig. Die woningen moeten komende jaren gebouwd worden, waarbij de overheid zichzelf ten doel gesteld heeft om jaarlijks 75.000 tot 100.000 nieuwe woningen te bouwen. Ook die woningen zullen moeten worden aangesloten op ons elektriciteitsnet.

Kortom, nu en in de komende jaren wordt ons elektriciteitsnet flink uitgebreid en flink verzwaard. De energietransitie komt naar je toe. Letterlijk, want 1 op de 3 straten zal de komende jaren ‘open’ moeten zodat de ondergrondse infrastructuur kan worden aangepast.

Deze grote opgave die we móeten doen, vraagt om goede inpassing van energie-infrastructuur, zoals stations, hoogspanningsmasten en veel transformatorhuisjes die nodig zijn om alle huizen en kantoren van stroom te voorzien en de opgewekte stroom naar een andere plek te transporteren.

Zoeken naar de juiste locaties

Om de elektriciteit daar te brengen waar deze moet zijn, staan de stations en transformatorhuisjes zo centraal mogelijk in het gebied waar de vraag naar stroom is. Door de uitbreiding zijn veel meer van deze locaties nodig, met name daar waar ook woningen en bedrijven staan. Dit wordt door de netbeheerders in goed overleg gedaan met de lokale overheden en daarbij wordt gezocht naar een plek die passend is voor de omgeving.

Maatregelen beperken sterkte magnetische velden

De mogelijke effecten van blootstelling van mensen aan magnetische velden in relatie tot hoogspanning zijn onderwerp van zorg en discussie. Soms vragen mensen zich af of magnetische velden in de buurt van elektriciteitsstations invloed hebben op hun gezondheid. Alle elektrische apparaten geven een magnetisch veld af. Dat geldt ook voor de kabels en leidingen waarmee elektriciteit omgevormd en getransporteerd wordt. De netbeheerders nemen de beleidsregels met betrekking tot de risico’s zeer serieus en volgen de wetenschappelijke onderzoeken op dit gebied op de voet. Er is al veel onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s van met name hoogspanning. Onder de geldende normen brengen magnetische velden geen gezondheidsrisico’s met zich mee. In de praktijk hanteren de netbeheerders zelf al technische maatregelen om bij de aanleg van hoogspanningsverbindingen en andere onderdelen van ons elektriciteitsnet de sterkte van de magnetische velden beperkt te houden.

Aanvullende maatregelen per oktober 2023

Juist omdat er de komende jaren zoveel bijgebouwd moet worden, deels in de bestaande gebouwde omgeving, is het voorzorgsbeleid nog eens tegen het licht gehouden. Er zijn enkele aanvullende maatregelen opgesteld die vanaf 1 oktober 2023 gaan gelden bij de aanleg van nieuwe netcomponenten en bij wijzigingen van bestaande netcomponenten. Hiermee worden de magneetvelden van netcomponenten zo klein mogelijk gehouden en verminderd.

De aanvullende voorzorgsmaatregelen zijn vastgelegd in het convenant tussen netbeheerders en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarin is vastgelegd hoe netbeheerders om moeten gaan met magneetvelden afkomstig van componenten van het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland heeft het convenant namens de elektriciteitsnetbeheerders ondertekend.

Consumentenvragen

Consumenten met vragen kunnen meer informatie vinden op de website van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid: www.kennisplatform.nl