Vereniging

Elektriciteitsmasten in weiland

Netbeheer Nederland is de vereniging van alle elektriciteit- en gasnetbeheerders van Nederland. De energienetbeheerders leveren een bijdrage aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. De energieinfrastructuur is randvoorwaardelijk voor de realisatie van de duurzame energieambities en klimaatdoelstellingen van de samenleving. 

Netbeheer Nederland bevordert de samenwerking tussen netbeheerders en behartigt hun belangen bij de overheid, politiek en bij overige stakeholders. Netbeheer Nederland overlegt met overheid en marktpartijen hoe netbeheerders kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en de transitie naar een duurzame energievoorziening. 
 

Marktfacilitering, codes en algemene voorwaarden

Daarnaast draagt Netbeheer Nederland bij aan de facilitering van de energiemarkt en overlegt daarover met marktpartijen. Voorts doet Netbeheer Nederland namens de gezamenlijke netbeheerders voorstellen voor aanpassingen van de wettelijk verankerde codes voor onder meer de structuur van de nettarieven. Netbeheer Nederland stelt ook de algemene voorwaarden op voor aansluiting en transport.