Consultaties

Titel

De Europese Verordeningen Elektriciteit beschrijven de regels die gelden of gaan gelden voor de Europese Elektriciteitsmarkt. In totaal zullen er 8 Verordeningen vastgesteld worden die het functioneren van de Europese elektriciteitsmarkt zullen reguleren. De regels gaan bijvoorbeeld over:

  • hoe netbeheerders en beurzen moeten samenwerken om elektriciteit over de landsgrenzen van Europa te transporteren
  • hoe de Europese netbeheerders het net stabiel dienen te houden
  • aan welke eisen productie-installaties dienen te voldoen.

De Verordeningen stellen veelal kaders die nationaal en internationaal verder uitgewerkt dienen te worden. Bij het uitwerken van de kaders dienen volgens de Verordeningen ook de belanghebbenden geraadpleegd te worden. Op deze pagina publiceert Netbeheer Nederland informatie over actuele consultaties die nationaal of Europees worden gehouden over het uitwerken van de Europese Verordeningen Elektriciteit.

Elke uitwerking zal in Nederland uiteindelijk middels een besluit van de ACM tot formele regelgeving worden verheven. Daarover organiseert de ACM haar eigen consultaties. Meer informatie daarover kunt u vinden op de website van de ACM.  

20 augustus 2018

In het kader van de implementatie van Verordening (EU) 2017/2195 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteits balancering (op grond van de Engelse titel gewoonlijk afgekort tot Gl EB) hebben de gezamenlijke Europese transmissienetbeheerders een voorstel op gesteld ter invulling van artikel 10, derde lid van de Gl EB. Het betreft een voorstel voor het specificeren en harmoniseren van regels voor onbalans settlement. Belanghebbenden worden uitgenodigd hun visie op de voorstelen te geven en ENTSO-E organiseert daarom een publieke consultatie van het voorstel. De bij het voorstel horende documenten en het online reactieformulier zijn te vinden op de website van ENTSO-E. Reageren kan tot 28 september 2018.

19 september 2018

Graag informeren we u over de publieke consultatie over het voorstel voor de beschrijving van het prekwalificatieproces voor de balanceringsdiensten FCR, aFRR, mFRRsa en mFRRda. Het document beschrijft het voorziene prekwalificatieproces voor reserveleverende eenheden en reserveleverende groepen, dat een (potentiële) leverancier van balanceringsdiensten met succes dient te doorlopen om aan te tonen dat hij voldoet aan de minimumeisen. Dit voorstel is opgesteld in het kader van de implementatie van de GL SO, artikel 182.

Geeft u uw opmerkingen?

Het document is momenteel ter publieke consultatie. Dat wat beschreven wordt in het document treedt nog niet in werking. Tot 1 november a.s. kunt u uw opmerkingen over dit document sturen naar ProcesspecialistenSON-SYBalanshandhaving@tennet.eu, zodat wij deze mee kunnen nemen bij het finaliseren van de beschrijving.

Het document (beschikbaar in de Nederlandse taal, een Engelse vertaling van het document volgt na het finaliseren van de Nederlandse versie) is te raadplegen via de website van TenneT.

TenneT is voornemens het in het document beschreven prekwalificatieproces toe te passen per 14 maart 2019.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met het TenneT Customer Care Center via +31 (0)88 936 1717 of per e-mail: tennetccc@tennet.eu.