Consultaties

Titel

De Europese Verordeningen Elektriciteit beschrijven de regels die gelden of gaan gelden voor de Europese Elektriciteitsmarkt. In totaal zullen er 8 Verordeningen vastgesteld worden die het functioneren van de Europese elektriciteitsmarkt zullen reguleren. De regels gaan bijvoorbeeld over:

  • hoe netbeheerders en beurzen moeten samenwerken om elektriciteit over de landsgrenzen van Europa te transporteren
  • hoe de Europese netbeheerders het net stabiel dienen te houden
  • aan welke eisen productie-installaties dienen te voldoen.

De Verordeningen stellen veelal kaders die nationaal en internationaal verder uitgewerkt dienen te worden. Bij het uitwerken van de kaders dienen volgens de Verordeningen ook de belanghebbenden geraadpleegd te worden. Op deze pagina publiceert Netbeheer Nederland informatie over actuele consultaties die nationaal of Europees worden gehouden over het uitwerken van de Europese Verordeningen Elektriciteit.

Elke uitwerking zal in Nederland uiteindelijk middels een besluit van de ACM tot formele regelgeving worden verheven. Daarover organiseert de ACM haar eigen consultaties. Meer informatie daarover kunt u vinden op de website van de ACM.  

12 maart

In het kader van de implementatie van VERORDENING (EU) 2017/1485 van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen consulteert ENTSO-E een tweetal methodologieën. De eerste betreft de methodologie op grond van artikel 75 voor coördinatie van de operationeleveiligheidsanalyse. De tweede betreft de methodologie op grond van artikel 84 voor het beoordelen van de relevantie voor de niet-beschikbaarheidscoördinatie van elektriciteitsproductie-eenheden, verbruikersinstallaties en netelementen in een transmissiesysteem of in een distributiesysteem, met inbegrip van gesloten distributiesystemen.

Voor beide consultaties worden belanghebbenden uitgenodigd hun visie op het voorstel te geven. Meer informatie over de methodologie en de wijze van reageren is te vinden op de website van ENTSO-E

Voor beide consultaties geldt dat de consultatie sluit op 6 april 2018.

12 maart 

In het kader van de implementatie van VERORDENING (EU) 2017/2195 van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering consulteert ENTSO-E een voorstel dat op grond van artikel 19 van de Verordening opgesteld dient te worden. Het betreft een voorstel voor het tenuitvoerleggingskader voor een Europees platform voor de uitwisseling van balanceringsenergie uit vervangingsreserves. Meer informatie over het voorstel en de wijze van reageren is te vinden op de website van ENTSO-E

De consultatie sluit op 4 april 2018