Nieuwe kabinet neemt energietransitie serieus

Nieuwe kabinet neemt energietransitie serieus

  • 10 oktober 2017
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Het nieuwe kabinet heeft serieuze ambities op het gebied van de energietransitie. Het regeerakkoord bevat al veel concrete maatregelen om de klimaatdoelen te halen. De voorgenomen Klimaatwet maakt duidelijk dat het bereiken van CO2-doelen een belangrijke en afdwingbare zaak is voor het nieuwe kabinet. Het nationaal Klimaat- en Energieakkoord is daarbij onmisbaar; de energietransitie is een omvangrijke verandering die alleen slaagt als alle betrokkenen samenwerken aan gezamenlijke doelen binnen gedeelde kaders. Een aantal voorgenomen maatregelen heeft grote gevolgen voor het energienet.

Rol van de netbeheerder bij regionale plannen


Netbeheerders zijn verheugd dat het nieuwe kabinet expliciet uitspreekt dat decentrale overheden samen met onder meer corporaties en netbeheerders regionale plannen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving moeten opstellen, en dat netbeheerders een rol hebben bij het lokaal in kaart brengen van goede alternatieven voor het aardgasnet. Netbeheer Nederland heeft daar ook voor gepleit bij de informateur vanwege de grote impact van de warmtetransitie op het energiesysteem. 

Netbeheerders zijn bovendien tevreden dat het nieuwe kabinet gehoor geeft aan de oproep om de aansluitplicht gas te vervangen door een warmterecht. Netbeheerders vinden het daarbij belangrijk dat ook nieuwe energie-infrastructuur onafhankelijk beheerd wordt, zodat consumenten kunnen vertrouwen op een betaalbaar, betrouwbaar, toegankelijk en veilig energiesysteem.

Emissieloze auto’s en het elektriciteitsnet


Het nieuwe kabinet wil vanaf 2030 alleen nog emissieloze nieuwe auto’s toestaan. Dat betekent waarschijnlijk onder meer een forse toename van het elektrisch vervoer in de komende jaren en dat brengt een veel grotere druk op het elektriciteitsnet met zich mee. Netbeheerders moeten vol aan de bak om dat mogelijk te maken.

Proefprojecten


Om de klimaatdoelen te halen zijn veel maatregelen nodig. Het voornemen om met ‘partijen’ expertise op te bouwen en proefprojecten uit te voeren voor toekomstig beleid, ondersteunt Netbeheer Nederland daarom van harte. Netbeheerders vinden dit noodzakelijk en werken hier graag aan mee. Door innovatie in de energietransitie kunnen we het energiesysteem betaalbaar, betrouwbaar en toegankelijk houden. 

Netbeheer Nederland kijkt uit naar de concrete uitwerking van de plannen in het regeerakkoord en de samenwerking met het nieuwe kabinet. Netbeheerders willen er samen met burgers, bedrijven en overheden de schouders onder zetten om de klimaatdoelen te halen.

Terug naar overzicht