Maatregelen kunnen kosten netverzwaringen beperken

Maatregelen kunnen kosten netverzwaringen beperken

  • 13 maart 2019
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Vandaag publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord. Hoewel er vraagtekens gesteld worden bij de haalbaarheid van de doelstellingen, merken de netbeheerders in de praktijk dat de energietransitie in volle gang is. Door de gestage toename van onder meer duurzame energieopwekking op land, zijn de gevolgen voor het energienet nu al merkbaar. Daarom moet snel meer duidelijk worden over de concrete invulling van maatregelen, zodat we het energienet op tijd kunnen verslimmen en verzwaren. Zo blijft de betrouwbaarheid van het net tijdens de energietransitie gewaarborgd en blijven de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk.

Netbeheer Nederland nam namens de netbeheerders deel aan de klimaattafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving. Doel is dat deze sectoren in 2030 samen ongeveer 24 megaton minder CO2 uitstoten. Het PBL rekende uit dat het zeer waarschijnlijk is dat de voorgestelde maatregelen aan deze tafels tot de benodigde reductie leiden. Voornamelijk de maatregelen aan de Elektriciteitstafel hebben een grote impact op het net. Daarom zijn de netbeheerders hard aan het werk om onze netten tegen zo laag mogelijke kosten future proof te maken.

Lagere kosten door voorspellen en verslimmen

De komende jaren worden er veel zonnepanelen en windmolens aangesloten op het net. Soms moet hierdoor het elektriciteitsnet worden uitgebreid, wat veel geld kan kosten. In het ontwerp-Klimaatakkoord zijn daarom op voorstel van de netbeheerders afspraken opgenomen over anticiperende netuitbreidingen, de hervorming van het aansluitkader en het tijdig betrekken van de netbeheerders in de vergunningverlening van duurzame opwek. Ook het voorkomen van overbelasting en het stellen van eisen aan de sturingsmogelijkheden van apparaten blijven aandachtspunten voor de netbeheerders. Het is van belang dat deze voorstellen worden overgenomen in wet- en regelgeving om de kosten voor de energietransitie minimaal te houden. Het beter voorspellen van ontwikkelingen en het slimmer gebruiken van het bestaande energienet kan onnodige netinvesteringen voorkomen. Van de wijkgerichte aanpak in de gebouwde omgeving verwachten de netbeheerders eveneens veel, onder meer omdat dit de beheersbaarheid en voorspelbaarheid van de werkzaamheden verhoogt.

Het is het belangrijk dat de netbeheerders voldoende technische mensen hebben om de beoogde netrealisatie te kunnen doen. Dit voorkomt dat het aansluiten van duurzame energie langer duurt dan nodig is. De netbeheerders zetten de komende jaren daarom extra in op het werven van nieuwe technici.

Meer informatie

Position Paper Aansluiten duurzaam op land

 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht