Gezamenlijke aanpak nodig om publieke warmtenetten te versnellen

Gezamenlijke aanpak nodig om publieke warmtenetten te versnellen

  • 13 februari 2023
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft in oktober 2022 besloten om in de Wet Collectieve Warmtevoorziening (WCW) warmtenetten voortaan in publiek eigendom te brengen. Dit staat in het wetsvoorstel Wet Collectieve Warmtevoorziening. Ook de bestaande (private) warmtenetten komen na een overgangstermijn in publiek bezit. Met dit besluit geeft de minister gehoor aan de wens van de gemeenten om zo beter op publieke waarden te sturen en daarmee het vitale en publieke karakter van warmtenetten te dienen. Nu de contouren van de marktordening zijn geschetst, is het tijd om te versnellen. De publieke netwerkbedrijven gaan deze uitdaging graag met alle betrokken partijen aan en stellen daarom een aantal essentiële stappen voor.

Oktober 2022 is door de Minister voor Klimaat en Energie besloten om in de Wet Collectieve Warmtevoorziening (WCW) warmtenetten voortaan in publiek eigendom te brengen.  Met dit besluit geeft de minister gehoor aan de wens van de gemeenten om zo beter op publieke waarden te sturen en daarmee het vitale en publieke karakter van warmtenetten te dienen. Nu de contouren van de marktordening zijn geschetst, is het tijd om te versnellen.  

Betaalbaar en duurzaam energiesysteem

Netwerkbedrijven hebben veel ervaring met de aanleg en het beheer van energie-infrastructuren en zetten deze kennis en expertise graag in om de aanleg van warmtenetten te versnellen. Bij de ontwikkeling van deze warmtenetten staat het belang van een betaalbaar en duurzaam energiesysteem voor ons centraal. Netwerkbedrijven kijken namelijk over energiedragers heen en zetten hun kennis en expertise van elektriciteit, warmte en (duurzame) gassen in om per regio tot het meest optimale energiesysteem te komen. Daarmee dragen wij bij aan de ontwikkeling van de Transitievisies Warmte en de Regionale Energiestrategieën (en de regionale structuurvisie warmte). Vanuit onze publieke rol zorgen wij voor een toekomstbestendige infrastructuur en een transparante, kostengebaseerde prijs voor duurzame warmte.

Randvoorwaarden

De netwerkbedrijven hebben de afgelopen weken intensief overlegd met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om te identificeren welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn om de benodigde versnelling in de warmtemarkt te realiseren. Een aantal zaken zijn essentieel:

  1. Uitbreiding van de wettelijke taken in de Elektriciteitswet en aanpassing van het Groepsverbod, zodat netwerkbedrijven warmte-infrastructuur daadwerkelijk mogen aanleggen en beheren in een geïntegreerd warmtebedrijf.
  2. Een gezamenlijke aanpak voor voldoende publieke financiering . Om de warmtetransitie te realiseren zijn investeringen in orde van grootte van 3-8 miljard euro vanuit publieke partijen vereist[1]. Hiervoor is inspanning van het Rijk samen met decentrale overheden en publieke financiers noodzakelijk.
  3. Ondersteuning van de opschaling, o.a. stimulering van (om)scholing personeel voor de warmtesector. Voor uitrol en beheer van nieuwe netten is in de komende jaren totaal ~2.000-3.000 extra FTE nodig

Samen met marktpartijen, overheden en coöperaties

Om de warmtetransitie te versnellen zijn alle partijen nodig. De huidige rol van private warmtebedrijven is aanzienlijk en hun betrokkenheid zal ook binnen de contouren van de WCW van groot belang zijn. Wij zijn daarom tevreden dat de WCW een geleidelijke overgang voorschrijft.

Netwerkbedrijven willen zich samen met warmtebedrijven, aannemers en overheden tot het uiterste inspannen om de kabinetsdoelstelling van 500.000 nieuwe warmte-aansluitingen in de bestaande bouw te realiseren. Samen met andere publieke partijen (decentrale overheden, publieke investeringsfondsen, waterbedrijven, etc.) willen we het vereiste publiek eigendom van de warmte-infrastructuur verzorgen. Hierbij blijft er dus ook ruimte voor private investeerders. Vanuit deze publieke infrastructuur werken we bij voorkeur samen met oa private warmteleveranciers, warmtecoöperaties, woningcorporaties, om de geïntegreerde warmtelevering te borgen. De inspanning van de private sector blijft dus wenselijk en nodig.


Terug naar overzicht