Ambities klimaatakkoord dichterbij door amendementen Elektriciteits- en Gaswet

Ambities klimaatakkoord dichterbij door amendementen Elektriciteits- en Gaswet

  • 12 februari 2020
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Op dinsdag 11 februari debatteerde de Tweede Kamer over de wijziging van de Elektriciteits- en Gaswet. De Kamer greep het debat aan om een aantal wijzigingen in de wet door te voeren die noodzakelijk zijn voor het versnellen èn betaalbaar houden van het aansluiten van wind- en zonneparken. De netbeheerders zijn tevreden met de ingediende amendementen en doen een oproep aan de Kamer om deze amendementen aan te nemen.

Op een toenemend aantal plekken in Nederland treedt op dit moment schaarste in netcapaciteit op, onder meer door de snelle toename van grote commerciële zonneparken. In december 2019 presenteerden de Nederlandse netbeheerders daarom een tien-punten-plan om het aansluiten van zon- en windparken sneller en kostenefficiënter te laten verlopen.

De netbeheerders pleitten in hun plan onder andere voor een versnelling van de invoering van de wetswijzigingen rondom netcapaciteit. De amendementen die nu zijn ingediend, sluiten aan bij de voorgestelde wijzigingen en zijn in lijn met het klimaatakkoord. Ze vormen daarmee een belangrijke stap (en voorwaarde) in de uitvoering van dat klimaatakkoord.

De nu ingediende amendementen houden het volgende in:

  • Het toestaan van cable pooling. Aparte installaties, zoals een zonnepark en een windpark, moeten op dit moment verplicht beschikken over een eigen aansluiting op het net. In de praktijk kan het efficiënter zijn wind en zon gebruik te laten maken van één aansluiting, zeker omdat beide installaties vaak niet op hetzelfde moment veel stroom opwekken. Door ‘cable pooling’ toe te staan, kan de ruimte op het net slimmer benut worden en kunnen parken sneller en goedkoper worden aangesloten.
  • Afwijkingen van de standaard aansluitmethoden mogelijk maken. De wet biedt op dit moment onvoldoende flexibiliteit in aansluitmethoden. De methode van aansluiten wordt namelijk uitsluitend bepaald door de gevraagde aansluitcapaciteit, terwijl het in bepaalde gevallen technisch gezien logischer (en goedkoper en sneller) zou zijn om van de voorgeschreven standaardwijze van aansluiten af te wijken en te kiezen voor een andere oplossing. Netbeheerders krijgen, als dit amendement wordt aangenomen, het recht van de wet af te wijken als dit tot snellere, efficiëntere en goedkopere aansluitingen leidt. Daarmee is ook het belang van de klant gediend.
  • Opknipverbod voor zonneparken. Een producent van (duurzame) energie betaalt ervoor te worden aangesloten op het dichtstbijzijnde punt op het energienet met voldoende capaciteit. Voor een volledig zonnepark is dat een aansluiting op het hoogspanningsnet. Het kan voor de initiatiefnemer voordeliger zijn het park “op te knippen” en kleinere aansluitingen op het (meestal dichterbij gelegen) middenspanningsnet aan te vragen. Het energienet is hier echter niet op ontworpen, waardoor onnodige en inefficiënte uitbreidingen nodig zijn en hogere maatschappelijke kosten ontstaan. Zonneparken moeten daarom als één installatie worden beschouwd en dus ook één centrale aansluiting krijgen op het energienet, passend bij de omvang van het park. Een dergelijk opknipverbod bestaat – om dezelfde reden - al voor windparken, maar tot nu toe niet voor zonneparken. De netbeheerders zijn blij dat de Kamer deze juridische omissie nu herstelt.
  • Duidelijkheid over het weigeren van transport bij transportschaarste. Als de groei van zon- en windparken sneller gaat dan het net kan worden verzwaard, moet de netbeheerder in sommige gevallen helaas tijdelijk “nee” verkopen. De voorwaarden waaronder een netbeheerder dit kan doen, moeten wel duidelijk zijn. Bovendien moet de netbeheerder altijd eerst kijken of er geen oplossing kan worden gevonden met de hulp van marktpartijen. De huidige spelregels worden met dit amendement verduidelijkt. Dit is belangrijk om duidelijkheid te geven aan marktpartijen en om onzekerheid, die vaak leidt tot langdurige juridische procedures, te voorkomen.
  • Aanpassing kostenverdeling verwijderen gasaansluiting. De 2e kamer heeft in 2019 een motie aangenomen om te zorgen dat de kosten die bewoners moeten maken voor het laten verwijderen van hun gasaansluiting 50/50 worden verdeeld over de bewoner en de netbeheerder. Hiervoor ontbreekt tot nu toe echter een goede wettelijke basis. Dit amendement zorgt dat deze wettelijke basis er komt.

 

De netbeheerders zijn verheugd dat de Tweede Kamer de wijziging van de Elektriciteits- en Gaswet aangrijpt om, vooruitlopend op de energiewet, alvast enkelen wijzigingen door te voeren. De haalbaarheid van ambities uit het klimaatakkoord komt hierdoor weer een stap dichterbij.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht