Ambitie en realisme bij begin Klimaatakkoord

Ambitie en realisme bij begin Klimaatakkoord

  • 27 februari 2018
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord ademt ambitie en gedrevenheid en spreekt tegelijkertijd realisme. Ambitie en gedrevenheid om de CO2-uitstoot fors naar beneden te brengen en realisme dat die ambitie de samenleving geld zal kosten en bovendien commitment en goede samenwerking van alle betrokken partijen vraagt. Netbeheerders zien veel goede uitgangspunten in de kabinetsinzet, die minister Wiebes van EZK afgelopen vrijdag bekend maakte. Net als het kabinet willen netbeheerders in het nieuwe Klimaatakkoord CO2-reductie voorop stellen. Alles wat we doen, moet daar om gaan tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Wie gaat dat betalen?

Betaalbaarheid is een van de kernwaarden van netbeheerders en wij onderschrijven daarom van harte de inzet van het kabinet op kostenefficiëntie. Netbeheerders hebben het afgelopen jaar op verschillende momenten aandacht gevraagd voor de kosten van bijvoorbeeld het aardgasvrij maken van bestaande woningen, voor de verdeling van de kosten tussen voorlopers, volgers en achterblijvers en voor de verdeling van kosten over verschillende netten. 

De vraag hoe we met z’n allen de energietransitie én de nieuwe energievoorziening gaan betalen, hoort wat netbeheerders betreft ook thuis op de tafel van de taakgroep die zich zal buigen over financiering. De minister benoemt overigens terecht dat alle betrokken partijen, van consumenten tot overheden en van bedrijven tot maatschappelijke organisaties, hun bijdrage zullen moeten leveren. 

Energie-infrastructuur als integraal thema

De minister benoemt bij alle sectortafels het belang van passende infrastructuur. Het is een randvoorwaarde om de klimaatdoelen te kunnen halen. Om de sectortafels te helpen, bieden de netbeheerders aan om een integrale expertgroep te vormen die zorgt dat de dilemma’s en kansen rond infrastructuur goed in beeld zijn bij elke sectortafel én over de verschillende tafels heen. Want de oplossing van de ene tafel heeft ook gevolgen voor de andere tafel en voor de infrastructuur als geheel. De expertgroep kan bijvoorbeeld adviseren over hoe de infrastructuur zo goed mogelijk kan aansluiten bij de gekozen verduurzamingsoplossingen en wat de rol van nieuwe infrastructuren kan zijn om doelen te realiseren. Dit sluit aan bij de integrale aanpak die het kabinet nodig acht.

Samen de klus klaren

Om tot een CO2-neutrale samenleving in 2050 te komen, moeten de komende decennia heel veel mensen heel veel werk verzetten. Meer mensen dan er op dit moment beschikbaar zijn. Het tekort aan technisch personeel raakt nu al allerlei partijen die bij de energietransitie betrokken zijn en het tekort zal alleen maar verder oplopen. Het Klimaatakkoord is een mooie gelegenheid om elkaar niet te beconcurreren om menskracht, maar om gezamenlijk te bedenken hoe we kunnen zorgen voor voldoende technisch opgeleid personeel op alle niveaus. Het is terecht dat de minister hiervoor een speciale taakgroep instelt. Uiteindelijk hebben we er immers allemaal belang bij dat bouwers, installateurs, netbeheerders, energiebedrijven, industrie en andere betrokken partijen allemaal over voldoende capabele mensen beschikken. Samen moeten we de enorme klus klaren.

Inhoudelijk aanbod netbeheerders

We werken op dit moment ons inhoudelijke aanbod voor het Klimaatakkoord verder uit. Naar verwachting is dit eind volgende week gereed. Vast staat in ieder geval dat we als netbeheerders een constructieve, adviserende en faciliterende houding zullen aannemen. We zitten niet zo zeer aan tafel om te onderhandelen, maar vooral om onze kennis en visie in te brengen op hoe de energie-infrastructuur een CO2-neutrale energievoorziening het beste dichterbij kan brengen.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht