ACM start consultatie over aansluittermijnen elektriciteitsnet

ACM start consultatie over aansluittermijnen elektriciteitsnet

  • 14 juli 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De ACM wil duidelijkheid geven over de duur van aansluittermijnen voor groot- en kleinverbruikers van het elektriciteitsnet. Door de versnelde energietransitie, gebrek aan materialen en gebrek aan vakkrachten, kunnen aansluittermijnen snel oplopen. Netbeheerders zullen gebruik maken van de consultatiemogelijkheid om inhoudelijk te reageren op het voorstel van de ACM. Netbeheerders stellen alles in het werk om de aansluittermijnen zo kort mogelijk te houden. Klein- en grootverbruikers kunnen hun steentje bijdragen door netbeheerders in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken in hun plannen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil groot- en kleinverbruikers zoveel mogelijk duidelijkheid geven over de termijn waarbinnen zij door netbeheerders aangesloten worden op het elektriciteitsnet. In de plannen die de ACM ter consultatie voorlegt moet een netbeheerder een grootverbruiker (tot 10 MVA) binnen 40 weken aansluiten, mits er voldoende transportcapaciteit beschikbaar is. Voor kleinverbruikers (tot maximaal 3x80 Ampère) geldt een maximumtermijn van 18 weken. Het verzwaren van een bestaande aansluiting in huis, bijvoorbeeld voor een laadpaal, warmtepomp of zonnepanelen, moet straks binnen 12 weken geregeld zijn. De consultatie loopt tot 5 oktober 2022.

De energietransitie versnelt

Om de klimaatdoelstellingen te halen, gaan we over op een duurzaam energiesysteem. We stappen af van benzine, diesel en aardgas en gaan meer gebruik maken van duurzaam opgewekte elektriciteit, restwarmte en duurzame gassen. Het aantal zonnepanelen, windmolens, warmtepompen en laadpalen neemt daarom sterk toe. Dat brengt een enorme uitbreidingsopgave voor het energienet met zich mee. Netbeheerders werken hard aan het realiseren, uitbreiden en verzwaren van de energie-infrastructuur. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan technisch personeel en materialen. Niet alle aanvragen kunnen meteen worden gerealiseerd en niet alles kan tegelijk worden uitgevoerd.

Betrek de netbeheerder in de plannen

Netbeheerders zullen gebruik maken van de consultatiemogelijkheid om inhoudelijk te reageren op het voorstel van de ACM. Uiteraard stellen netbeheerders te allen tijde alles in het werk om de aanvragen voor nieuwe of gewijzigde aansluitingen zo snel mogelijk te realiseren. Daarbij roepen de netbeheerders wel op om de aanvraag in een zo vroeg mogelijk stadium te doen, zodat het werk tijdig kan worden ingepland.

Meld uw zakelijke project alvast via de projectmelding op mijnaansluiting.nl

Wilt u een project van 5 of meer woningen/bedrijfspanden laten aansluiten? Meld uw zakelijke project dan zo vroeg mogelijk aan via de projectmelding op mijnaansluiting.nl. Hierdoor krijgen netbeheerders vroegtijdig inzicht in gevraagde capaciteit en zullen zij er alles aan doen om de aansluitingen tijdig te realiseren. Een projectmelding kunt u doen vanaf een half jaar tot drie jaar voor start bouw.

Oplossingen voor sneller aansluiten

Netbeheerders werken samen met alle ketenpartners aan oplossingen voor de lange termijn. Door nu grootschalige uitbreidingen te doen op hoog- en middenspanningsniveau, zorgen we ervoor dat aansluitingen in de toekomst soepeler gerealiseerd kunnen worden. Daarbij werken we zoveel mogelijk samen met aannemers om meer werkzaamheden te kunnen verrichten. Werkprocessen worden continu geoptimaliseerd, en door nauwe samenwerking met stakeholders en ketenpartners zorgen we dat gericht kan worden ingespeeld op de toekomstige vraag.  

Krapte vraagt om innovatieve oplossingen

Er wordt op innovatieve wijze gekeken naar opleidingen en bij- of omscholen, om efficiënter het werk te doen en meer technisch personeel aan te trekken. Ook werken de verschillende partijen samen om zo goed mogelijk om te gaan met materiaalschaarste, door gezamenlijke inkoop en onderlinge uitwisseling. Omdat niet alle netuitbreidingen tegelijkertijd gedaan kunnen worden, werken de netbeheerders samen met marktpartijen aan innovaties om beschikbare  transportcapaciteit optimaal in te zetten. De impact van de versnelling energietransitie zal nog minimaal tot 2030 goed merkbaar zijn in het veranderende energiesysteem, voor zowel klein- als grootverbruikers. 

De consultatie loopt tot 5 oktober 2022. 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht