ACM: in 2024 geen volumekorting meer voor grootverbruikers van elektriciteit

ACM: in 2024 geen volumekorting meer voor grootverbruikers van elektriciteit

  • 24 mei 2023
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) schaft de korting af op de transporttarieven voor grootverbruikers die veel elektriciteit over een lange periode verbruiken.

De ACM heeft aangekondigd dat de korting met ingang van 2024 zou komen te vervallen, tenzij uit extern onderzoek zou blijken dat de korting gebaseerd is op daadwerkelijk lagere kosten voor het netbeheer en dus gerechtvaardigd is. Aanleiding hiervoor was een uitspraak van het Europese Hof in 2021 waaruit volgt dat de wetgever de kortingsregeling niet had mogen vastleggen in de wet maar dat het geven van een dergelijke korting op de tarieven aan de ACM is om te bepalen. De ACM heeft het onderzoek naar de VCR in maart 2023 ter consultatie gepubliceerd. De ontvangen zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van de resultaten van het onderzoek.

Netbeheerders onderschrijven in hun gezamenlijke reactie op het onderzoek dat de bedrijven die korting ontvangen op grond van de VCR geen lagere netkosten veroorzaken.

Voortzetting van de volumekorting voor de kleine groep grootverbruikers leidt er toe dat andere verbruikers van elektriciteit meer moeten betalen dan de feitelijke kosten die zij veroorzaken. Dit is in strijd met Europese wetgeving die voorschrijft dat tarieven voor het netgebruik op daadwerkelijke kosten gebaseerd moeten zijn.

Volumecorrectieregeling draagt niet bij aan energietransitie

De kortingsregeling past ook niet bij de toenemende behoefte aan flexibiliteit als gevolg van de energietransitie en actuele netcongestie. De VCR beloont een stabiel verbruiksprofiel en stimuleert daarmee grootverbruikers niet om hun verbruik aan te passen aan en flexibel in te spelen op bijvoorbeeld de beschikbaarheid van duurzame energie van windmolens en zonnepanelen. In het kader van de energietransitie is juist deze flexibiliteit gewenst. De VCR draagt dus niet bij aan de energietransitie.

De ACM heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) per brief geïnformeerd over het afschaffen van de VCR. De ACM heeft deze brief samen met de ontvangen zienswijzen en een presentatie over de reactie op die zienswijzen op de website gepubliceerd.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht