‘Nee tenzij’ voor zonnepanelen op landbouw- en natuurgronden

‘Nee tenzij’ voor zonnepanelen op landbouw- en natuurgronden

  • 26 oktober 2023
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Zonneweides en zonneparken op landbouw- en natuurgronden zijn, met enkele uitzonderingen, niet langer toegestaan. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Afgesproken is dat er eerst wordt gekeken of plaatsing op daken en gevels mogelijk is, daarna komen andere locaties in beeld, zoals parkeerplaatsen, stortplaatsen en langs wegen.

Nederland staat voor enorme opgaven op het gebied van landbouw, woningbouw, infrastructuur, natuur en economie, die allemaal om meer ruimte vragen. Ook is ruimte nodig voor de doelstellingen van de opwek van duurzame energie. Maar de hoeveelheid ruimte is schaars. In de contourennotitie Nota Ruimte is afgesproken dat multifunctioneel gebruik van de ruimte de norm is. Dat geldt dus ook voor het toepassen van zon-PV.

Voorkeursvolgorde zon

 Deze ‘voorkeursvolgorde zon’ wordt daar waar dat nog niet is gebeurd, door de provincies juridisch vastgelegd in de provinciale verordeningen. Tegelijkertijd blijven de afspraken in de RES (Regionale Energie Strategie) overeind staan, en onderschrijven Rijk en medeoverheden het belang van het halen van de doelstellingen.

Kritisch kijken naar ruimtelijke inpassing

Netbeheer Nederland ondersteunt het besluit om kritisch te kijken naar de ruimtelijke inpassing van zon-op-land. Zonneparken leveren op zonnige dagen veel elektriciteit. Dat is positief, ware het niet dat de stroomnetten daar niet altijd op berekend zijn. Daarom benadrukken de netbeheerders dat de huidige krapte op de electriciteitsnetten er nu voor zorgt dat het in grote delen van Nederland al zeer beperkt mogelijk is om extra zon-PV in te passen. Het gevolg is dat grote zonneparken afschakelen omdat de netten te vol raken. Daarmee gaat energie verloren en bovendien kunnen de netbeheerders hierdoor geen andere ondernemers toegang geven tot het net of bestaande aansluitingen verruimen.

Hans-Peter Oskam: “Door nieuwe zon-PV-projecten (op dak en op land) slim te combineren met opslag, andere soorten opwek van elektriciteit of nabijgelegen grote stroomgebruikers zorgen we ervoor dat zon-PV zo min mogelijk extra belasting legt op de beschikbare netcapaciteit en daar waar ruimtelijk wel wenselijk is, vaker kan worden ingepast in het elektriciteitsnet.”


Terug naar overzicht