Toekomstbestendige netten

Titel

Betrouwbare energienetten vormen de sleutel voor een succesvolle en efficiënte energietransitie. Er moeten fundamentele keuzes worden gemaakt over dit energiesysteem van de toekomst, vooral in de periode 2030-2050. Inzicht in verschillende energiesysteemscenario’s en bijbehorende investeringen is essentieel om een goede afweging te kunnen maken. Daarom werken de netbeheerders aan een Integrale Infrastructuurverkenning.

Gezamenlijk beeld energiesysteem in 2050

Elektriciteitsproducenten, energieverbruikers en netbeheerders moeten knopen gaan doorhakken over grote investeringen. Maar de onzekerheden zijn groot en investeringen kennen lange realisatietijden. Om te voorkomen dat de energietransitie vertraagt, is het van belang investeringen niet onnodig uit te stellen en tegelijk investeringsrisico’s te beperken. Daarvoor is het nodig dat de overheid, industrie, energiebedrijven en netbeheerders een gezamenlijk beeld ontwikkelen van het energiesysteem in 2050 en de weg daarnaartoe. 

Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050

Om zicht te krijgen op de investeringen die nodig zijn voor het energiesysteem van de toekomst, werken de netbeheerders binnen de werkgroep iNET aan een Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050). Deze verkenning geeft aan de hand van scenario’s en marktontwikkelingen een langetermijnperspectief op het toekomstige energiesysteem en de bijbehorende energienetten. De studie neemt inzichten mee uit de energiesector, vraagontwikkeling in de industrie en input van de Regionale Energie Strategieën (RES’en). Ook sluit de verkenning aan bij andere projecten over infrastructuurontwikkelingen. De Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 is een verbreding en verdieping van de Infrastructure Outlook 2050 van Gasunie en TenneT (februari 2019). 

3 projectfasen

De integrale infrastructuurverkenning 2030-2050 loopt t/m maart 2021 en bestaat uit 3 fasen:

  1. Uitwerken van scenario’s voor de energievoorziening in 2050: augustus t/m december 2019
  2. Netconsequenties van de 2050-scenario’s in beeld brengen: januari t/m september 2020
  3. Infrastructuurpaden 2030-2050 (de weg ernaartoe): oktober 2020 t/m maart 2021
Stand van zaken

Het project zit op dit moment in fase 1: het uitwerken van de verschillende energiescenario’s voor 2050. Parallel daaraan brengen de ministeries van EZK en BZK de ruimtelijke impact van de scenario's in kaart. De planning is dat de definitieve energiescenario’s eind 2019 klaar zijn. Op dat moment begint fase 2 van het project: het analyseren van de consequenties van de verschillende scenario’s voor de energienetten.