Rekenmodellen

Een belangrijk onderdeel van de energietransitie is de toename van energiebesparing en hernieuwbare energie. Om de doelen uit het Energieakkoord te kunnen halen en om de gevolgen daarvan te kunnen ondervangen, zijn nieuwe inzichten nodig. De toolkit 'Energietransitierekenmodellen' helpt gemeenten, woningcorporaties en energiecoöperaties om hun energievraagstukken sneller en effectiever op te lossen door gebruik te maken van bewezen modellen.

De toolkit is overzichtelijk samengevat in drie overzichten:

 • een grafische keuzehulp (landschap) die een totaaloverzicht schetst van rekenmodellen
 • een overzicht dat rekenmodellen in de context plaatst van een proces voor lokale energietransitie of transitievisie warmte.
 • een online keuzetool die het eenvoudig maakt om te bepalen welke rekenmodellen voor een bepaald vraagstuk bruikbaar zijn.

Zo wordt vanuit diverse invalshoeken onder meer duidelijk wat de geografische scope van het rekenmodel is. Ook wordt duidelijk wat de essentie van het model is, bijvoorbeeld energieprijzen simuleren of de energiebalans bepalen. Elk model is kort en bondig beschreven in een leaflet van twee pagina’s, die direct oproepbaar zijn vanuit de grafische keuzehulp en de online keuzetool.  

De toolkit is samengesteld op initiatief van Netbeheer Nederland in samenwerking met onderzoeksinstellingen, energieproducenten, netbeheerders, overheidsinstellingen en kennisbureausWilt u meer informatie of wilt u uw energieopgave bespreken in een interactieve sessie , neem dan contact op via mail@energierekenmodellen.nl.

 

Stappenplan voor gebruik van de toolkit

1.    U heeft een energietransitieopgave.

2.    Bepaal de geografische scope of scopes waarop uw opgaven van toepassing zijn. Indien u specifiek een lokale energietransitie opgave heeft, kijk dan in dit overzicht; ter toetsing kunt u nog stap 3 t/m 5 doorlopen.

3.    Bepaal in welke fase u zich bevindt met uw opgave. Voor de volgende fases hebben wij tools in kaart gebracht:

 • Visie: strategisch oriëntatie; inzicht in belangrijke ontwikkelingen en toekomstige behoeften; wat zijn kansrijke oplossingen
 • Masterplan: blauwdruk voor eerste ontwerp; haalbaarheid, risico’s, fasering
 • Stedenbouwkundig: uitwerking en optimalisatie binnen bestaande ruimtelijke structuur, net-topologie en lokale randvoorwaarden
 • Inrichting: evaluatie en keuze tussen verschillende technische varianten, doorrekenen en detail-ontwerp

4.    Bepaal waar de focus van uw opgave ligt. U kunt daarbij kiezen uit een of meer van de volgende drie gebieden:

 • Energetisch (energiebalans)
 • Energiemarkt simulatie (financieel/economisch)
 • Beleidsmaatregel
 • Ruimtelijke aspecten

5.    Kijk in de grafische keuzehulp welke rekenmodellen relevant voor u zijn. Per rekenmodel is een korte beschrijving beschikbaar waarmee u zich een eerste beeld kunt vormen of dit model u kan helpen om inzicht te verkrijgen om uw opgave aan te gaan.

6.    Indien u op basis van specifieke andere kenmerken zou willen onderzoeken welk model u verder kan helpen om inzicht te krijgen, gebruik dan de online keuzetool. Voorbeelden van zulke kenmerken zijn: impact op werkgelegenheid, kosten, elektrisch vervoer, labelsprong woningen, gebruik warmtepompen, opslag van energie en nog veel meer kenmerken.

7.    Heeft u hulp nodig of zou u in een interactieve sessie met ons uw energieopgave willen bespreken, neem dan contact op via mail@energierekenmodellen.nl

 

Schets van landschap van tooling in de warmtetransitie

Op verzoek van de Gelderse gemeenten organiseerde de klankbordgroep RSW op donderdagmiddag 15 oktober 2020 een webinar voor medewerkers van Gelderse gemeenten die bezig zijn met de warmtetransitie. De behandelde modellen en tools die gemeenten kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van de Transitievisie Warmte.

In het webinar gingen we niet alleen in op de tools die beschikbaar zijn voor de warmtetransitie, maar op de praktische toepassing ervan aan de hand van de recent beschikbaar gekomen startanalyse 1.0 waarin PBL een analyse heeft gemaakt van de meest gunstige alternatieven per wijk.

In het eerste deel van het programma gaf Paulus Karremans een overzicht van alle beschikbare tools. Zijn presentatie is hier te vinden.