Graafschadereductie

Per jaar zijn er ruim 10.000 graafschades aan gasleidingen en elektriciteitskabels in Nederland. Het gevolg: mensen in de kou, zonder televisie, zonder internet, enzovoort. Alleen al de kosten om deze schades te repareren bedragen jaarlijks circa 50 miljoen Euro! Elk jaar zijn er ongevallen met gasleidingen als gevolg van graafschade.

Het is druk onder de grond. Met miljoenen kilometers aan kabels, leidingen en buizen is het belangrijk dat belanghebbenden (provincie, gemeente, netbeheerders en waterschappen) tijdig op de hoogte zijn van ieders werkzaamheden. Het liefst al in de plan- en ontwerpfase van een uit te voeren project. Zo kan rekening worden gehouden met elkaars werk en met elkaars planningen. Netbeheer Nederland helpt daarbij door het opstellen van richtlijnen en adviesbladen voor het uitvoeren van werkzaamheden nabij de gas- en elektriciteitsnetten van de netbeheerders. Het advies is om deze richtlijnen en adviesbladen vooraf te raadplegen en in de onderzoeks- en ontwerpfase op te nemen in de risicoanalyse en/of maatregelenplan.

Door het toepassen van de richtlijnen en adviesbladen hoeven de werkzaamheden niet onnodig uit te lopen en kunnen onvoorziene uitgaven worden voorkomen. Voor de omwonenden en de klanten van de netbeheerders betekent dit dat straten minder lang opengebroken hoeven te zijn. Door elkaar vroegtijdig te betrekken kunnen ergernissen voor omwonenden teruggedrongen worden.  Op deze manier wordt niet alleen op straat meer samengewerkt, maar juist ook achter de schermen bij de voorbereiding.

Geen onvoorziene onderbrekingen

Met een goede voorbereiding wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de betrouwbaarheid van het energienet. Wanneer de netbeheerders  op tijd de werkzaamheden kunnen inplannen, kunnen onvoorziene stroom- of gasonderbrekingen voorkomen worden. In het geval dat er voor de werkzaamheden wel de elektra en/ of het gas afgesloten moeten worden, kunnen klanten hier tijdig van op de hoogte worden gesteld.

Informatie over de risico's bij het werken nabij onze kabels en leidingen

Er zijn enkele WIBON-adviesbladen die helpen de risico's te herkennen. Met als resultaat veiliger werken nabij kabels en leidingen en de kans op graafschades te verminderen. De WION adviesbladen zijn een aanvulling op de landelijke richtlijn en de CROW 500, richtlijn Zorgvuldig Grondroeren van initiatief- tot gebruikersfase. Het blijft echter ieders eigen verantwoordelijkheid om zorgvuldig de grond te roeren volgens de WIBON. 

Toolboxen

Voor de start van de werkzaaamheden is het raadzaam om medewerkers voorlichting geven over het werken nabij de kabels en leidingen. Een algemene toolbox is terug te vinden onder documenten. Behoefte aan een meer specifieke toolbox? Neem contact op met de betreffende regionale of landelijke netbeheerder. 

Contactgegevens graafschadepreventie

Contactgegevens van de diverse regionale en landelijke netbeheerders zijn terug te vinden bij contact.