Brancheorganisatie

Elektriciteitsmasten in weiland

Netbeheer Nederland is de brancheorganisatie van alle elektriciteit- en gasnetbeheerders van Nederland. De energienetbeheerders willen een bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. Gas- en elektriciteitsnetten zijn een belangrijke randvoorwaarde om verduurzaming en energiebesparing mogelijk te maken. 

Belangenbehartiging

Netbeheer Nederland bevordert de samenwerking tussen netbeheerders en behartigt hun belangen bij de overheid, politiek en bij overige stakeholders. Netbeheer Nederland overlegt met overheid en marktpartijen hoe netbeheerders kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de gas- en elektriciteitsmarkt en de transitie naar een duurzame energievoorziening. Netbeheer Nederland bespreekt met de toezichthouder ACM hoe de gas- en elektriciteitsvoorziening op een maatschappelijk verantwoord en efficiënt niveau kan worden onderhouden en uitgebreid.

 

Marktfacilitering, codes en algemene voorwaarden

Daarnaast overlegt Netbeheer Nederland met marktpartijen over aanpassingen van de marktfacilitering en doet Netbeheer Nederland namens de gezamenlijke netbeheerders voorstellen voor aanpassingen van de wettelijk verankerde codes voor onder meer de structuur van de nettarieven. Netbeheer Nederland stelt ook de algemene voorwaarden op voor aansluiting en transport.

 

Kerntaken netbeheerders

Om keuzevrijheid mogelijk te maken zijn activiteiten op de vrije energiemarkt (het produceren, verhandelen en leveren van energie) en het beheer van de energienetten van elkaar gescheiden. De netbeheerders hebben twee hoofdtaken: zij beheren de fysieke netinfrastructuur en zij faciliteren het functioneren van de markt.